Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1606089

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 24 lutego 2010 r.
I SA/Op 515/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółka z o.o. w O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2006 r. postanawia: zwrócić skarżącej kwotę 100 (słownie: sto) złotych zarejestrowaną pod pozycją WB 0200006/0004/2010 sum budżetowych tut. Sądu tytułem uiszczonego wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą wniesioną przez (...) Spółka z o.o. w Opolu reprezentowaną przez pełnomocnika będącego doradcą podatkowym na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od maja do grudnia 2005 r. prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 stycznia 2010 r. skarga ta została odrzucona. Od skargi uiszczony został wpis w kwocie 100,00 zł, który na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zostaje stronie zwrócony z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.