Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2086928

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
I SA/Op 50/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 18 listopada 2015 r. Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za lipiec 2010 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skargą wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu K. K. (dalej skarżący) zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z 18 listopada 2015 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu z 31 lipca 2015 r., określającą zobowiązanie w podatku akcyzowym za lipiec 2010 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 12 lutego 2016 r., wydanego na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - (dalej p.p.s.a.), wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 749 zł. W wezwaniu zawarto pouczenie o wysokości, trybie i terminie uiszczenia wpisu, a nadto wskazano skutki niedopełnienia tego obowiązku w postaci odrzucenia skargi.

W reakcji na to wezwanie skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 r. referendarz sądowy w WSA w Opolu odmówił stronie przyznania prawa pomocy. Orzeczenie to nie zostało zaskarżone sprzeciwem i stało się prawomocne.

W tym stanie rzeczy Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z 1 czerwca 2016 r. zobowiązał skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z 12 lutego 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie doręczone zostało do rąk skarżącego w dniu 22 czerwca 2016 r., wobec czego termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 29 czerwca 2016 r. (środa). Pomimo upływu terminu wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności pod względem formalnym. Dlatego też sąd zobligowany jest do zbadania, czy skarga nie zawiera braków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 1-6 oraz w art. 220 § 3 p.p.s.a.

Zgodnie z tym ostatnim przepisem, skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Jak wynika z akt sprawy, prawomocne zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi, doręczone skarżącemu 22 czerwca 2016 r., zawierało wszystkie niezbędne dane, a więc dokładne określenie kwoty, terminu i sposobu uiszczenia opłaty, jak też zastrzegało rygor w postaci odrzucenia skargi na wypadek jego nieuiszczenia w terminie. Pomimo tego wezwania skarżący w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, który upływał w dniu 29 czerwca 2016 r. (środa) wpisu nie uiścił.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.