Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1755163

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 20 lipca 2015 r.
I SA/Op 4/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Bogusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. T. o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem w sprawie ze skargi J. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 16 października 2014 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku 1

Uzasadnienie faktyczne

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu pod sygn. akt I SA/Op 4/15 zawisła sprawa ze skargi J. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 16 października 2014 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia W dniu 8 lipca 2015 r. Sąd postanowił rozprawę odroczyć nie wydając orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Pismem z dnia 12 lipca 2015 r.r. (data wpływu do Sądu - 13 lipca 2015 r.) skarżący J. T. złożył wniosek o" sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem", wydanego w dniu 8 lipca 2015 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Op 4/15.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - (dalej p.p.s.a.) uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku (art. 141 § 2 p.p.s.a.).

Z powyższego przepisu wynika, iż wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku może być złożony dopiero po ogłoszeniu wyroku lub doręczeniu sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem zgłoszony przed ogłoszeniem wyroku jest przedwczesny i nie wywołuje skutków procesowych W rozpoznawanej sprawie Sąd nie wydał dotąd orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. W świetle powyższego stwierdzić trzeba, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest przedwczesny i nie może wywoływać skutków prawnych.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.