Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720840

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 23 września 2019 r.
I SA/Op 360/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Gocki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 4 lipca 2019 r., nr (...) w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne postanawia:

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić stronie skarżącej ze środków finansowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą wniesioną przez E. K. (dalej określanego jako skarżący, strona) na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z 4 lipca 2019 r. w sprawie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 19 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). W wezwaniu określono siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu, liczony od dnia otrzymania wezwania, sposób jego uiszczenia jak również zastrzeżono rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nieuiszczenia wpisu w wyznaczonym terminie.

Równocześnie, kolejnym zarządzeniem z tej samej daty, wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, przez podanie numeru PESEL. Również w tym przypadku zastrzeżono rygor w postaci odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a.").

Powyższe wezwania doręczono skarżącemu, do rąk dorosłego domownika, w dniu 23 sierpnia 2019 r., co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru, znajdującego się w aktach sprawy (karta 24 akt sądowych). W wyznaczonym terminie, który upłynął z dniem 30 sierpnia 2019 r. uiszczono wymagany wpis od skargi, jednakże nie uzupełniono braków formalnych skargi, poprzez podanie numeru PESEL skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności pod względem formalnym. Dlatego też sąd zobligowany jest do zbadania, czy skarga nie zawiera braków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 1-6 p.p.s.a.

Zgodnie art. 220 § 3 wskazanej ustawy, skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Nadto, stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., skarga także podlega odrzuceniu, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Taka sytuacja częściowo miała miejsce w niniejszej sprawie. Wezwanie do uiszczenia należnego wpisu oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi doręczono stronie skarżącej w dniu 23 sierpnia 2019 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu i uzupełnienia wskazanych braków upłynął więc w dniu 30 lipca 2019 r.

W wyznaczonym terminie uiszczono wprawdzie wpis od skargi, jednakże nie uzupełniono braków formalnych samej skargi w zakresie podania numeru PESEL strony skarżącej. Obowiązek w tym zakresie wprowadza art. 46 § 2 pkt 1 p.p.s.a., w którym wymieniono enumeratywnie obligatoryjne elementy pierwszego pisma wnoszonego do sądu (w tym skargi), wśród których znalazł się numer PESEL strony skarżącej będącej osobą fizyczną (art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a.).

Stosownie natomiast do treści art. 49 § 1 p.p.s.a. jeśli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 p.p.s.a.). Taka natomiast sytuacja zachodzi w przypadku pisma procesowego szczególnego rodzaju, jakim jest skarga, gdyż konsekwencją nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi jest jej odrzucenie (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarżący nie wywiązał się z obowiązku uzupełnienia wyżej wskazanego wymogu formalnego skargi. Jak wynika z akt sprawy, skierowane do strony wezwanie w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. zawierało pouczenie, że nieuzupełnienie braku formalnego skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje skutek w postaci jej odrzucenia. Pomimo upływu wyznaczonego terminu brak ten nie został uzupełniony.

W konsekwencji skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., który to przepis stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

O zwrocie uiszczonego przez stronę wpisu w wysokości 100 zł orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w myśl którego sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd postanowił jak w sentencji w oparciu o powołane wyżej przepisy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.