Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802899

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 22 listopada 2017 r.
I SA/Op 349/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Wojciechowska.

Sędziowie WSA: Krzysztof Bogusz, Anna Wójcik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2017 r. sprawy ze skargi K. B. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.