I SA/Op 280/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2554103

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 3 października 2018 r. I SA/Op 280/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Gocki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 27 czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

FSkarżąca J. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 27 czerwca 2018 r. nr (...) wydaną w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego wskazując, że po wniesieniu skargi decyzją z dnia 13 sierpnia 2018 r. nr (...), wydaną w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej w skrócie "p.p.s.a.", uwzględnił w całości skargę, uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję I instancji i orzekł o umorzeniu należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych w łącznej kwocie 1.300,00 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowoadministracyjne należało umorzyć.

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Z kolei art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych niż cofnięcie skargi lub śmierć strony przy braku następstwa prawnego.

Z bezprzedmiotowością postępowania w tym rozumieniu mamy do czynienia, gdy w toku postępowania a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Taka sytuacja zaistnieje w szczególności wówczas, kiedy zaskarżona decyzja zostanie pozbawiona bytu prawnego w nadzwyczajnym wewnątrzadministracyjnym postępowaniu kontrolnym (np. w wyniku stwierdzenia jej nieważności), względnie w rezultacie skorzystania przez organ, którego decyzja została zaskarżona, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 p.p.s.a. i uchylenia jej, wygaśnięcia decyzji obarczonej terminem ustawowym lub ustalonym w decyzji (por. T.Woś, H Knysiak - Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. LexisNexis Warszawa 2008 str. 581 oraz podane tam orzecznictwo).

W sprawie niniejszej zaskarżona do tut. Sądu decyzja z dnia 27 czerwca 2018 r. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu mandatów karnych została wyeliminowana z obrotu prawnego. Jak bowiem wynika z akt sprawy decyzją z dnia 13 sierpnia 2018 r., wydaną w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, przychylając się w całości do skargi uchylił zarówno objętą niniejszą skargą własną decyzję z dnia 27 czerwca 2018 r., jak i poprzedzającą ją decyzję I instancji i umorzył dochodzoną przez skarżącą należność z tytułu grzywien nałożonych na nią w drodze mandatów karnych.

Tym samym w sprawie zaistniały przesłanki do umorzenia postępowania z powodu określonego w art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Skoro bowiem stanowiąca przedmiot skargi decyzja organu pozbawiona została bytu prawnego poprzez jej uchylenie w ramach samokontroli przez sam organ to bezprzedmiotowa stała się tym samym sądowa kontrola tego nieistniejącego już rozstrzygnięcia.

Z tych przyczyn faktycznych i prawnych orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.