I SA/Op 247/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2415625

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 grudnia 2017 r. I SA/Op 247/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Gocki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 27 kwietnia 2017 r. (...) w przedmiocie uchylenia decyzji orzekającej o odpowiedzialności płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2013 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 października 2017 r., sygn. akt I SA/Op 247/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił skargę A Spółki z o.o. w (...) (dalej jako: skarżąca, Spółka) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w przedmiocie uchylenia decyzji orzekającej o odpowiedzialności płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2013 r. Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 6 listopada 2017 r.

Spółka, za pośrednictwem pełnomocnika, wniosła w terminie skargę kasacyjną od opisanego powyżej wyroku.

Ponieważ skarga kasacyjna nie została opłacona, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 listopada 2017 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 250 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Odpis zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi strony w dniu 29 listopada 2017 r., co poświadczył on swym podpisem na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (k. 76 akt sądowych).

W wymaganym siedmiodniowym terminie, który upłynął z dniem 6 grudnia 2017 r. wpis od skargi kasacyjnej nie został uiszczony, co wynika z ustaleń pracownika sekretariatu poczynionych w oddziale finansowo - budżetowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu jako nieopłacona.

Wniesienie skargi kasacyjnej wywoła skutek w postaci wszczęcia sądowo-administracyjnego postępowania drugoinstancyjnego, jeśli dojdzie do łącznego spełnienia ustawowych warunków zawartych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - (dalej p.p.s.a.), a mianowicie: 1) skarga musi być wniesiona w przepisanym terminie, 2) skargę wniósł uprawniony podmiot, 3) skargę sporządził adwokat, radca prawny, względnie inna uprawniona osoba, 4) zostały zachowane wskazane wymagania formalnoprawne i konstrukcyjne, 5) skarga została należycie opłacona (zob. postanowienia NSA: z dnia 12 lipca 2006 r. sygn. akt II FSK 941/05 i z dnia 7 lipca 2009 r. sygn. akt II GSK 509/09, publ. na stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Jak stanowi art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Zgodnie natomiast z art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej, zawierające prawidłowe pouczenie o skutkach niezastosowania się do wezwania w wyznaczonym terminie, skutecznie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 29 listopada 2017 r. Zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej upłynął w dniu 6 grudnia 2017 r.

Pomimo prawidłowego pouczenia o sposobie i terminie uiszczenia wpisu oraz o skutkach niezastosowania się do wezwania, pełnomocnik skarżącej nie uiścił wpisu od skargi kasacyjnej.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 178 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.