Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028758

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 13 lipca 2020 r.
I SA/Op 167/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Łozowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 15 kwietnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie wniesienia z uchybieniem terminu odwołania od decyzji w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą wniesioną przez L. D. (dalej jako: skarżąca, strona) na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 15 kwietnia 2020 r. w przedmiocie wniesienia z uchybieniem terminu odwołania od decyzji w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 czerwca 2020 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, stosowanie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). W wezwaniu określono siedmiodniowy termin do uiszczenia ww. kwoty, liczony od dnia otrzymania wezwania, sposób jej uiszczenia jak również zastrzeżono rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia wpisu w wyznaczonym terminie.

Równocześnie, zarządzeniem z tej samej daty, wezwano stronę do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, przez podanie numeru PESEL. Również w tym przypadku zastrzeżono rygor w postaci odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a.").

Powyższe wezwania doręczono skarżącemu w dniu 17 czerwca 2020 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 12 akt sądowych).

W wyznaczonym terminie do uzupełnienia braków, który upływał z dniem 24 czerwca 2020 r. skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu od skargi ani nie podała swojego numeru PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności pod względem formalnym.

Wyjaśnić należy, że strona skarżąca, inicjując postępowanie sądowoadministracyjne, zobowiązana była do uiszczenia wpisu od skargi. Podstawę prawną do wezwania o wpis sądowy w tym zakresie stanowi przepis art. 220 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Przypomnieć należy, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 czerwca 2020 r. wezwano stronę do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł. W wezwaniu określono siedmiodniowy termin do uiszczenia ww. kwoty, liczony od dnia otrzymania wezwania, sposób jego uiszczenia jak również zastrzeżono rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia wpisu w wyznaczonym terminie.

Skarżąca w terminie otwartym do uiszczenia wpisu nie uiściła wymaganego wpisu w kwocie 100 zł.

W konsekwencji skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Wyjaśnić należy, że skarga zawierała także brak formalny w postaci niepodania numeru PESEL strony. Obowiązek w tym zakresie wprowadza art. 46 § 2 pkt 1 p.p.s.a., w którym wymieniono enumeratywnie elementy pierwszego pisma wnoszonego do sądu (w tym skargi), wśród których znalazł się numer PESEL strony skarżącej będącej osobą fizyczną (art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a.).

Stosownie natomiast do treści art. 49 § 1 p.p.s.a. jeśli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 p.p.s.a.). Taka natomiast sytuacja zachodzi w przypadku pisma procesowego szczególnego rodzaju, jakim jest skarga, gdyż konsekwencją nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi jest jej odrzucenie (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Przypomnieć należy, że wezwanie do uzupełnienia ww. braku formalnego skargi zostało doręczone stronie w dniu 17 czerwca 2020 r. Siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków skargi upłynął z dniem 24 czerwca 2020 r.

Skarżąca nie uzupełniła w terminie braku formalnego poprzez podanie numeru PESEL.

Jak wynika z akt sprawy, skierowane do strony wezwanie w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. zawierało pouczenie, że nieuzupełnienie braków formalnych skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje skutek w postaci jej odrzucenia. Pomimo upływu wyznaczonego terminu brak ten nie został uzupełniony.

W konsekwencji skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. i art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym Sąd orzekł w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.