Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839810

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 25 listopada 2015 r.
I SA/Op 115/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wyciąg z protokołu rozprawy Sygn. akt I SA/Op 110/15 Dnia 25 listopada 2015 r. PROTOKÓŁ ROZPRAWY Przewodniczący Sędzia WSA Anna Wójcik (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Marzena Łozowska Sędzia WSA Marta Wojciechowska Protokolant Referent stażysta Dorota Ziółecka Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, Wydział I na posiedzeniu jawnym rozpoznawał sprawę ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 28 listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za luty 2012 r. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 11.00, zakończono o godzinie 11.15. (...) Sąd postanowił: na podstawie art. 111 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi połączyć sprawy o sygn. I SA/Op 110/15, I SA/Op 111/15, I SA/Op 112/15, I SA/Op 113/15, I SA/Op 114/15, I SA/Op 115/15, I SA/Op 116/15 do wspólnego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia i prowadzić pod sygnaturą I SA/Op 110/15. (...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.