Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231185

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2017 r.
I SA/Ol 913/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Strumiłło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie: podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)"., w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r.

Strona skarżąca zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2017 r. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od złożonej skargi w kwocie 1.500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia ww. zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 1 lutego 2017 r. (k. 22 akt sąd.), a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 8 lutego 2017 r.

Pomimo upływu 7 - dniowego terminu należny wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej jako p.p.s.a., od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.

Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

Podkreślić należy, że powyższe przepisy w sposób jednoznaczny przewidują obowiązek sądu odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Strona skarżąca mimo wezwania do uiszczenia wpisu we wskazanej wysokości, nie dokonała wpłaty.

Zgodnie z postanowieniem NSA II GSK 2179/13 z 22 stycznia 2014 r.: "Mając na uwadze dobro prawem chronione, jakim jest prawo do sądu, stronie należy umożliwić uzupełnienie braków skargi. Jeżeli jednak z takiej możliwości nie skorzysta w sposób odpowiedni, to ponosi konsekwencje procesowe swego zaniedbania. Każde nieuzupełnienie właściwie zdiagnozowanych istotnych braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem."

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że w sprawie zostały spełnione przesłanki art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. i dlatego należało orzec jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.