Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189554

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 r.
I SA/Ol 777/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Strumiłło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "C" Sp. z o.o. w Ł. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia "(...)" r., nr "(...)" w przedmiocie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

"C." Sp. z o.o. w Ł. (dalej powoływana m.in. jako skarżąca, Spółka) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na uchwałę Rady Miejskiej z dnia "(...)"., w przedmiocie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

W aktach znajdowała się informacja, że w dniu 26 września 2016 r. doszło do rezygnacji z funkcji Prezesa Spółki jedynego członka zarządu - M.K. W sprawie o sygn. akt I SA/Ol 716/16 (również ze skargi Spółki), wezwano skarżącą do wskazania, czy został powołany nowy zarząd oraz kto jest uprawniony do reprezentowania Spółki przed Sądem, a także do przedłożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania.

W dniu 14 listopada 2016 r. wpłynęło do tutejszego Sądu pismo z dnia 9 listopada 2016 r. informujące, iż aktualnie brak jest nowego zarządu oraz nie ma osoby powołanej do reprezentowania Spółki. Do pisma załączono oświadczenie M. K. z dnia 26 września 2016 r. o rezygnacji z funkcji prezesa Spółki, uchwałę zgromadzenia wspólników Spółki z dnia 26 września 2016 r., oświadczenie J. P. z dnia 26 września 2016 r. o rezygnacji z funkcji prokurenta oraz wypowiedzenie prokury, wniosek o zmianie w rejestrze przedsiębiorców, uchwałę zgromadzenia wspólników z dnia 29 września 2016 r. w przedmiocie powołania na funkcję prezesa Spółki M. I., oświadczenie M. I. z dnia 5 października 2016 r. o rezygnacji z funkcji prezesa Spółki, uchwałę zgromadzenia wspólników Spółki z dnia 5 października 2016 r. w przedmiocie odwołania z funkcji prezesa zarządu M. I.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; zwanej dalej jako p.p.s.a.), sąd zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

W przedmiotowej sprawie nie ma wątpliwości, że do reprezentacji Spółki powołany został zarząd, a jego jedynym członkiem była M. K., a następnie M. I., które kolejno zrezygnowały z funkcji prezesa Spółki, odpowiednio w dniu 26 września 2016 r. i 5 października 2016 r., a więc w trakcie toczącego się postępowania sądowego. Oświadczenia dotyczące rezygnacji zostały przyjęte przez zgromadzenie wspólników Spółki, a następnie zapadły w tym przedmiocie uchwały. W związku z powyższym w chwili obecnej brak jest jakiejkolwiek osoby fizycznej, która mogłaby reprezentować skarżącą Spółkę.

Taka sytuacja stanowi brak w składzie organu - uniemożliwiający działanie jednostki organizacyjnej, jaką jest osoba prawna. Fakt, że Spółka nadal istnieje, a co za tym idzie ma zdolność sądową i zdolność procesową, nie zmienia postaci rzeczy, iż nie mając organu powołanego do jej reprezentacji, jako osoby prawnej, nie może realizować tych zdolności, a zatem jej działanie jest uniemożliwione (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r. sygn. II PZ 15/10 Lex 1086650).

Brak organu powołanego do reprezentacji jest to zatem stan, w którym działanie skarżącej Spółki, poprzez powołany do tego organ, jest uniemożliwione (zob. też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2014 r. sygn. II GSK 750/13).

W związku z powyższym Sąd postanowił z urzędu zawiesić postępowanie sądowe do czasu powołania nowego prezesa zarządu Spółki.

Mając powyższe na uwadze Sąd wydał orzeczenie jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 124 § 1 pkt 2 i art. 131 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.