Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189546

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2016 r.
I SA/Ol 767/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Strumiłło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)"., nr "(...)" w przedmiocie: odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników za lata 1979 - 1990 postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

F. W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" w przedmiocie: odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników za lata 1979 - 1990.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 października 2016 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od złożonej skargi w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia ww. zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone stronie w dniu 27 października 2016 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 3 listopada 2016 r.

W dniu 31 października 2016 r. skarżący złożył wniosek o przesunięcie terminu uiszczenia wpisu od skargi oraz doręczenie odpowiedzi na skargę.

Zarządzeniem Przewodniczącego I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 2 listopada 2016 r. na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - p.p.s.a. poinformowano skarżącego, że 7 - dniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi jest terminem ustawowym i nie podlega przesunięciu. Wskazano, że strona, która nie dokona czynności w terminie może złożyć wniosek o przywrócenie terminu, z jednoczesnym uiszczeniem wpisu.

Wpis od skargi w zakreślonym terminie nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.

Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.). Podkreślić należy, że powyższe przepisy w sposób jednoznaczny przewidują obowiązek sądu odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Skarżący mimo wezwania do uiszczenia wpisu we wskazanej wysokości, nie dokonał wpłaty.

Zgodnie z postanowieniem NSA II GSK 2179/13 z 22 stycznia 2014 r.: "Mając na uwadze dobro prawem chronione, jakim jest prawo do sądu, stronie należy umożliwić uzupełnienie braków skargi. Jeżeli jednak z takiej możliwości nie skorzysta w sposób odpowiedni, to ponosi konsekwencje procesowe swego zaniedbania. Każde nieuzupełnienie właściwie zdiagnozowanych istotnych braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem."

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że w sprawie zostały spełnione przesłanki art. 220 § 3 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) i dlatego należało orzec jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.