Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973845

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 21 stycznia 2016 r.
I SA/Ol 747/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie Małgorzata Klimek po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi M. W., Ł. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie: wymiaru podatku od nieruchomości na 2014 r. postanawia: przyznać M. W. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 3 grudnia 2016 r. skarżący M. W. zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych, w tym wpisu sądowego w wysokości 130 zł

(stosownie do § 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.]). oraz ustanowienia radcy prawnego. Z oświadczenia wnioskodawcy wynikało, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe nie uzyskuje żadnych dochodów. Utrzymuje się z pomocy syna w wysokości 800 zł miesięcznie. Skarżący jest właścicielem działki o powierzchni 10.841 m2. Innego majątku nie posiada. Argumentując wniosek wskazał, iż nie ma pracy i dochodów i nie stać go na ustanowienie pełnomocnika. Wskazał, iż wynajmuje mieszkanie, posiada zaległości z tytułu czynszu wobec spółdzielni oraz z tytułu wynajmu.

W odpowiedzi na wezwanie wystosowane w trybie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej cyt. jako p.p.s.a.), skarżący wyjaśnił, iż lokal w którym zamieszkuje wynajmuje odpłatnie za kwotę 500 zł miesięcznie. Dodatkowo zobowiązany jest do opłat z tytułu czynszu w wysokości 400 zł miesięcznie do Spółdzielni Mieszkaniowej "(...)" w "(...)". Wyjaśnił, iż z nikim nie zamieszkuje. Syn B., który udziela mu pomocy finansowej w wysokości 800 zł zamieszkuje w "(...)". Wnioskodawca nie uzyskuje dochodu. Wskazał, iż jest rozwiedziony i nie pozostaje w związku małżeńskim, nie uzyskuje pomocy od byłej małżonki. Wyjaśnił, iż ubiega się o zasądzenie alimentów od byłej żony, sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich sygn. akt "(...)". Podał, iż miesięczne wydatki związane z jego utrzymaniem wynoszą 400 zł czynsz, 500 zł wynajem. Wyjaśnił iż zalega z opłatami wobec właścicielki mieszkania oraz SM "(...). Dodał, że Spółdzielnia wytoczyła przeciwko niemu proces o zapłatę zaległości (Sąd Rejonowy w Olsztynie sygn. akt "(...)"). Ponadto skarżący wyjaśnił, iż koszty wyżywienia, środki higieny i czystości wynoszą 500-600 zł, koszty leczenia 100-200 zł. Nie posiada samochodu oraz kosztów z nim związanych, nie kupuje ubrań. Zalega ze składkami wobec ZUS (Sąd Okręgowy w Olsztynie sygn. akt "(...)"). Doraźnej pomocy związanej z utrzymaniem udzielają mu znajomi. Oświadczył iż nie posiada rachunków bankowych. Wyjaśnił, iż posiadana nieruchomość nie przynosi jakichkolwiek dochodów ponadto toczy się co do niej postępowanie egzekucyjne komornika sądowego (w sprawie "(...)"). Wyjaśnił, iż nie ma żadnej rodziny w kraju, synowie mieszkają w USA, a ich sytuacja nie jest znana wnioskodawcy. Dodał, iż nie korzysta z pomocy ośrodków pomocy społecznej. Działalność gospodarcza pod nazwą "amerykańskie centrum medyczne" nie jest prowadzona i nie ma przychodów i dochodów.

Do złożonych oświadczeń załączono: kserokopię postanowienia z dnia 4 kwietnia 2014 r. wydanego przez referendarza sądowego WSA w Warszawie sygn. "(...)" w przedmiocie zwolnienia skarżącego od kosztów sądowych oraz ustanowienia dla niego adwokata (k.27), kserokopię pisma o ustanowieniu radcy prawnego w sprawie przed SR w Olsztynie (k.28), kserokopię zeznania podatkowego za rok 2014, z którego wynika osiągnięcie przez skarżącego przychodu w wysokości 3.803,58 zł (k. 29-34), kserokopię zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego przez komornika sądowego w sprawie o sygn. akt "(...)" na kwotę należności głównej 120.000,00 zł plus odsetki w wysokości 88.513,97 zł oraz pozostałe koszty postępowania egzekucyjnego (k.35-36), kserokopie oświadczeń do sprawy przed Sądem Rejonowym o pomocy materialnej udzielanej skarżącemu przez: J. M., M. K., J. W. (k. 37-39), kserokopie dokumentów potwierdzających złożenie pozwu przez SM "(...)" z tytułu zaległości w nieuiszczaniu czynszu w okresie od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2014 r. (k. 40-43), wyciągi z rachunku bankowego za okres 22.06.2012-22.07.2012, 23.06.2014-21.07.2014, 22.05.2015-21.06.2015, 22.06.2015-21.07.2015, 22.08.2014-21.09.2014, 22.09.2015-21.10.2015, 22.10.2015-22.11.2015, z których wynika zablokowanie konta oraz saldo w niezmiennej wysokości 66,78 zł (k. 44-50). Wnioskodawca przedłożył również kserokopie dowodów zapłaty z tytułu ITI Neovision S.A. (k.51 i 53), z tytułu usług telekomunikacyjnych (k.52),za energię elektryczną (k.54-55).

Zgodnie z treścią przepisu art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd przyznaje prawo pomocy w zakresie całkowitym, w przypadku gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Celem występującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym instytucji "prawa pomocy" jest zapewnienie realizacji prawa do sądu stronie, która ze względu na dochody, stan majątkowy i rodzinny nie może ponieść kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie. Zawarte w art. 246 § 1 p.p.s.a. sformułowanie "gdy osoba ta wykaże" oznacza, że to na wnoszącym wniosek o przyznanie prawa pomocy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż znajduje się on w tej szczególnej sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy.

Mając na uwadze przedstawioną wyżej sytuację materialną skarżącego wskazać należy, że w niniejszej sprawie spełniona została przesłanka uzasadniająca przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym przez niego zakresie. Stwierdzić należy, że w obecnej sytuacji majątkowej i życiowej wnioskodawca nie posiada środków pieniężnych, jak również możliwości ich zdobycia, czy też majątku na opłacenie należnych kosztów sądowych związanych z wniesieniem skargi jak i ustanowieniem profesjonalnego pełnomocnika w celu reprezentowania go w przedmiotowej sprawie.

Za powyższym stanowiskiem przemawia przede wszystkim brak pracy, brak dochodów oraz utrzymywanie się przy wsparciu finansowym otrzymywanym od syna w wysokości 800,00 złotych miesięcznie. Skarżący korzysta także z pomocy materialnej znajomych. Uzyskiwana pomoc finansowa i materialna nie wystarcza jednak na regulowanie płatności za czynsz w wynajętym mieszkaniu, co spowodowało wystąpienie przez spółdzielnię mieszkaniową z pozwem o zapłatę zaległości.

Z nadesłanych do sprawy dokumentów wynika także, że przeciwko wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie komornicze, a należność główna do zapłaty wynosi 120.000,00 złotych plus odsetki w wysokości 88.513,97 złotych oraz pozostałe koszty postępowania egzekucyjnego.

Stwierdzono zatem, że poniesienie w obecnej sytuacji finansowej przez wnioskodawcę jakichkolwiek kosztów sądowych, czy też kosztów związanych z ustanowieniem profesjonalnego pełnomocnika z wyboru przekracza jego obecne możliwości finansowe.

Z tego względu, przychylono się do wniosku i przyznano wnioskodawcy prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego z urzędu.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.