Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189515

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2016 r.
I SA/Ol 725/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Strumiłło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w Olsztynie w dniu 28 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)". nr "(...) "w przedmiocie zarzutów na prowadzone postepowanie egzekucyjne postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie postanowieniem z dnia "(...) "utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z "(...)". w przedmiocie uznania za nieuzasadniony zgłoszony zarzut w sprawie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 4 grudnia 2015 r. wystawionego przez naczelnika Urzędu Skarbowego Na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę złożył J.P.

Zarządzeniem z dnia 23 września 2016 r. skarżący zobowiązany został do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu 12 października 2016 r. wezwanie zostało odebrane (zwrotne poświadczenie odbioru pisma k- 13 akt.), jednakże nie uzupełniono braków formalnych we wskazanym kierunku.

Zgodnie z treścią art. 220. § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 14 marca 2016 r., poz. 718) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, natomiast § 3 stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Podkreślić należy, że powyższe przepisy w sposób jednoznaczny przewidują obowiązek sądu odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Skarżący mimo wezwania do uiszczenia wpisu we wskazanej wysokości, nie dokonał wpłaty (notatka z 28 października 2016 r. k-15 akt).

Zgodnie z postanowieniem NSA II GSK 2179/13 z 22 stycznia 2014 r.: "Mając na uwadze dobro prawem chronione, jakim jest prawo do sądu, stronie należy umożliwić uzupełnienie braków skargi. Jeżeli jednak z takiej możliwości nie skorzysta w sposób odpowiedni, to ponosi konsekwencje procesowe swego zaniedbania. Każde nieuzupełnienie właściwie zdiagnozowanych istotnych braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem."

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że w sprawie zostały spełnione przesłanki art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 14 marca 2016 r., poz. 718.) i dlatego należało orzec jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.