Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189511

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2016 r.
I SA/Ol 720/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Strumiłło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu na postanowienie referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na skutek wniosku R. G. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)". nr "(...)" w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. oraz odsetek za zwłokę od niezapłaconych zaliczek na podatek postanawia: zmienić zaskarżone postanowienie i przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym w postaci zwolnienia od wpisu sądowego ponad kwotę 100 zł. (sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 24 października 2016 r. Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie, po rozpoznaniu wniosku R.G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Powyższe postanowienie zaskarżył R.G. W złożonym sprzeciwie skarżący podkreślił, że posiada majątek nieruchomy lecz z uwagi na jego charakter - udział w działce będącej drogą-nie może sprzedać jakiejkolwiek części należących do niego nieruchomości. Wskazał, że nie posiada oszczędności, jest osobą bezrobotną korzystającą z pomocy rodziny Jedynym jego dochodem jest kwota 320 zł uzyskiwana jako dieta z tytułu pełnienia funkcji w Radzie. Podkreślił, że z uwagi na brak zatrudnienia w Polsce wyjechał w poszukiwaniu pracy do Hiszpanii gdzie mieszka. Wskazał również, że nie posiada własnej rodziny i osób na swoim utrzymaniu. W Hiszpanii korzysta z pomocy siostry, z która nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego, a jedynie korzysta z jej pomocy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, zważył co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, w przypadku gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Natomiast stosownie do pkt 2 § 1 art. 246 ustawy, przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W myśl art. 245 § 3 p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Ocena czy w sprawie zachodzi konieczność zwolnienia strony od kosztów sądowych podejmowana jest przede wszystkim na podstawie oświadczenia o stanie majątkowym strony. Powinno ono być tak sporządzone by odzwierciedlało całą sytuację majątkową i życiową ubiegającego się o zwolnienie. Pozwala ono na ocenę czy strona ubiegająca się o zwolnienie od kosztów nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wnioskodawca wskazał, że nie posiada oszczędności ani bieżących dochodów. Posiada co prawda majątek nieruchomy, ale z uwagi na jego charakter nie może go spieniężyć nawet w części.

Podkreślić należy, że instytucja przyznania prawa pomocy posiada wyjątkowy charakter i jest stosowana jedynie w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, z których wynika, iż wnioskodawca nie posiada wystarczających możliwości finansowych pokrycia kosztów postępowania związanych z jego udziałem w sprawie. Za każdym razem na stronie ciąży jednak obowiązek wykazania, że jej sytuacja materialna i osobista jest na tyle trudna, iż uzasadnia poczynienie odstępstwa od generalnej zasady ponoszenia kosztów postępowania przez strony.

Odnosząc przywołaną wyżej regulację prawną do realiów rozpoznawanej sprawy, należy uznać, że przedstawione przez skarżącego okoliczności dotyczące jego sytuacji finansowej i osobistej pozwoliły stwierdzić, iż złożony przezeń wniosek zasługiwał na uwzględnienie. Wnioskodawca nie będzie w stanie w całości ponieść kosztów wpisu sądowego w sytuacji, w której nie ma bieżących dochodów, a mimo posiadanego przez skarżącego udziału w nieruchomości nie może nim dysponować. Co więcej skarżący pozostaje bez zatrudnienia, nie osiąga żadnych dochodów poza dietami z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w kwocie 320 zł miesięcznie. Posiadane przez niego rachunki bankowe zajęte zostały przez Urząd Skarbowy.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd uznał, że sytuacja finansowa skarżącego pozwala na wygospodarowanie środków na uiszczenie kosztów sądowych w części. Przyznane zwolnienie nie przekracza możliwości finansowych skarżącego, a opłacenie wpisu sądowego w wysokości 100 złotych nie uczyni uszczerbku w utrzymaniu koniecznym wnioskodawcy i jego rodziny.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 260 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.