Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 8 września 2008 r.
I SA/Ol 704/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 8 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Dyrektora Izby Celnej o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)" Nr "(...)" w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia zawiesić postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia 23 listopada 2007 r. Spółka A zaskarżyła decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług.

W dniu 11 sierpnia 2008 r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniosek Dyrektora Izby Celnej o zawieszenie postępowania na mocy art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., cyt. dalej jako p.p.s.a.). W uzasadnieniu wskazano, iż w innej sprawie toczącej się pomiędzy tymi samymi stronami przed tut. sądem, opartej na tożsamym stanie faktycznym zapadł już wyrok uchylający decyzję organu odwoławczego, od którego Dyrektor Izby Celnej złożył skargę kasacyjną. Tym samym wynik rozprawy przed NSA będzie miał wpływ także na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

W odpowiedzi na złożony wniosek strona skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika, wyraziła zgodę na zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron na podstawie art. 126 p.p.s.a.

Z przedstawionych względów, na podstawie art. 126 w zw. z art. 131 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.