Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597247

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2018 r.
I SA/Ol 687/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Strumiłło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.D., W.D na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)"., Nr "(...)" w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2016 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D.D., W.D., (dalej również jako skarżący) wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2016 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 8 listopada 2018 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni, od daty doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwania zostały doręczone w dniu 14 listopada 2018 r., a w związku z tym, termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 21 listopada 2018 r. W zakreślonym terminie wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl § 3 powołanego artykułu skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W niniejszej sprawie strona skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Wezwanie zawierało zgodne z prawem pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższego obowiązku. W wyznaczonym terminie nie został on jednak spełniony, co obligowało Sąd do odrzucenia skargi.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.