Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1805182

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
I SA/Ol 646/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Strumiłło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg D. T. D., A. K. D. i B. D. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" nr "(...)", "(...)", "(...)" w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2008 r. i orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności spadkobiercy za zaległości podatkowe postanawia: odrzucić skargę kasacyjną wniesioną przez D. T. D., A. K. D. i B. D.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzjami z dnia "(...)" Naczelnik Urzędu Skarbowego określił zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2008 r. z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez zmarłego W. D. oraz orzekł o solidarnej odpowiedzialności za te zaległości podatkowe spadkobierców W. D. tj. D. T. D., A.K. D. i B. D.

Na skutek skarg złożonych od powyższej decyzji przez D. T. D., A. K. D. i B. D. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia 26 listopada 2014 r. uchylił zaskarżone decyzje w części dotyczącej określenia zobowiązania W. D. w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2008 r. oraz w części orzekającej o solidarnej odpowiedzialności każdego ze skarżących za zaległości podatkowe zmarłego za miesiące od stycznia do listopada 2008 r. W pozostałej części skargi oddalił i orzekł o kosztach postępowania.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wnieśli D. T. D., A.K. D. i B. D.

Zarządzeniem z dnia 15 lipca 2015 r. pełnomocnik skarżących zobowiązany został do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 3 824 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

W dniu 17 lipca 2015 r. pełnomocnik skarżących odebrał wezwanie (zwrotne poświadczenie odbioru pisma k- 230 akt.), jednakże nie uzupełnił braków formalnych we wskazanym kierunku.

Zgodnie z treścią art. 220. § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, natomiast § 3 stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Podkreślić należy, że powyższe przepisy w sposób jednoznaczny przewidują obowiązek sądu odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Skarżący mimo wezwania do uiszczenia wpisu we wskazanej wysokości, nie dokonali wpłaty (notatka z 12 sierpnia 2015 r. k-234 akt).

Zgodnie z postanowieniem NSA II GSK 2179/13 z 22 stycznia 2014 r.: "Mając na uwadze dobro prawem chronione, jakim jest prawo do sądu, stronie należy umożliwić uzupełnienie braków skargi. Jeżeli jednak z takiej możliwości nie skorzysta w sposób odpowiedni, to ponosi konsekwencje procesowe swego zaniedbania. Każde nieuzupełnienie właściwie zdiagnozowanych istotnych braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem."

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że w sprawie zostały spełnione przesłanki art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) i dlatego należało orzec jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.