Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1805168

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 2 września 2015 r.
I SA/Ol 527/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na postanowienie Dyrektora "(...)" Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. G. (zwany dalej skarżącym) wniósł skargę na postanowienie Dyrektora "(...)" Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia "(...)" w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Ze znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonego postanowienia wynika, iż zawierająca postanowienie przesyłka pocztowa została doręczona pełnoletniemu domownikowi w dniu 22 czerwca 2015 r. Natomiast skargę na powyższe postanowienie skarżący wniósł w dniu 30 lipca 2015 r. (data złożenia w urzędzie).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Wobec okoliczności, że zaskarżone postanowienie zostało doręczone w dniu 22 czerwca 2015 r., należy stwierdzić, że termin do złożenia skargi upływał z dniem 22 lipca 2015 r. Dla skutecznego dotrzymania tego terminu, niezbędnym było zatem złożenie skargi do dnia jego upływu, tj. do dnia 22 lipca 2015 r. włącznie. Tymczasem skarga została złożona w dniu 30 lipca 2015 r. Dodać przy tym należy, że skarżący został prawidłowo pouczony przez organ o trybie i terminie zaskarżenia postanowienia.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że skarga została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu do dokonania tej czynności procesowej.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.