Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1755184

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 20 lipca 2015 r.
I SA/Ol 514/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata Ł. G. o przyznanie zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej M. A. z urzędu w sprawie ze skargi M. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2014 r. postanawia: przyznać adwokatowi Ł. G. od Skarbu Państwa - ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie kwotę 900 zł (dziewięćset zł) powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za sporządzenie w ramach prawa pomocy opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt I SA/Ol 514/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę M. A. na ww. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2014 r.

Adwokat Ł. G., wyznaczony po oddaleniu skargi pełnomocnikiem skarżącego na zasadzie prawa pomocy, złożył opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz wniosek o przyznanie zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Jednocześnie pełnomocnik oświadczył, iż nie zostały one uiszczone w całości ani w części. Załączony został dowód wysłania opinii skarżącemu.

Podstawą rozpatrzenia wniosku jest art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., cyt. dalej jako p.p.s.a.), stanowiący, iż wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokackie w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekstekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm.), zwanego dalej w skrócie rozporządzeniem, koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 - 5, oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2 ust. 3 rozporządzenia).

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, stawka minimalna za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata, który nie prowadził sprawy w pierwszej instancji, wynosi 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1. W niniejszej sprawie, z uwagi na jej przedmiot, zastosowanie ma stawka minimalna, określona w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia, wynosząca 1200 zł. Mając powyższe na uwadze stwierdzono, iż wyznaczonemu adwokatowi należne jest wynagrodzenie w kwocie 900 zł netto (1200 zł x 75%), powiększone o należny podatek VAT.

Z tych względów, na podstawie art. 205 § 2 w związku z art. 250 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.