Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973829

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2016 r.
I SA/Ol 501/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Czajkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Z.R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Ol 501/15, o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Ol 501/15, o odrzuceniu zażalenia, w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)", Nr "(...)", w przedmiocie nałożenia kary porządkowej postanawia: odrzucić zażalenie. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 23 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił, ze względu na nieusunięcie braków formalnych, zażalenie Z.R. na postanowienie z dnia 16 listopada 2015 r. o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" w przedmiocie nałożenia kary porządkowej.

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 28 grudnia 2015 r. Skarżący przesłał drogą elektroniczną pismo z dnia 28 grudnia 2015 r. zatytułowane "ZAŻALENIE skarga", w uzasadnieniu którego wskazał m.in., że wszystkie jego pisma są podpisane i złożone prawidłowo.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 29 grudnia 2015 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braku pisma z dnia 28 grudnia 2015 r. poprzez nadesłanie pisma podpisanego w terminie 7 dni od dnia doręczenia pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku gdy wniesione pismo jest zażaleniem na postanowienie - pod rygorem odrzucenia zażalenia. Jednocześnie pouczono skarżącego, że w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązuje wymóg złożenia "tradycyjnego" podpisu pod każdym pismem, a podpis elektroniczny będzie dopuszczalny od dnia 11 lutego 2017 r. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 4 stycznia 2016 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił braków pisma. Odpowiadając na wezwanie, przesłał drogą elektroniczną pismo z dnia 4 stycznia 2016 r. zatytułowane "SKARGA zażalenie", w którym ponownie wyraził stanowisko, że wszystkie jego pisma są podpisane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W piśmie z dnia 28 grudnia 2015 r. zatytułowanym "ZAŻALENIE skarga" skarżący zakwestionował ocenę Sądu wyrażoną w postanowieniu z dnia 23 grudnia 2015 r., że jego zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 16 listopada 2015 r. nie zostało podpisane. Wobec takiej treści tego pisma, a także z uwagi na etap, na jakim zostało ono wniesione, Sąd zakwalifikował pismo z dnia 28 grudnia 2015 r. jako zażalenie.

Stosownie do art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej jako: "p.p.s.a.", wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Przepis art. 194 § 3 p.p.s.a. stanowi natomiast, że zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym, a zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 tej ustawy każde pismo strony powinno zawierać (...) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Wniesione w niniejszej sprawie zażalenie nie zawiera oryginalnego, własnoręcznego podpisu skarżącego, choć dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, bowiem tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., na co wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 12 maja 2014 r., sygn. akt I OPS 10/13.

W sytuacji więc, gdy jak w niniejszej sprawie, pomimo wezwania Sądu, w wyznaczonym terminie skarżący nie usunął braku formalnego zażalenia, należało je odrzucić na podstawie powołanych wyżej art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Mając to na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.