Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2054756

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 10 czerwca 2016 r.
I SA/Ol 394/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Strumiłło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. M. na pismo Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie przywrócenia terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 26 kwietnia 2016 r. T.M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie pismo zatytułowane "Zażalenie na postępowanie dyrekcji Urzędu Kontroli Skarbowej" wraz załącznikami, m.in. pismo o przywrócenie terminu z 18 listopada 2010 r.

W związku z pominięciem trybu przewidzianego w art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej zwanej: "p.p.s.a.", powyższe pismo zostało przekazane Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej.

W odpowiedzi na powyższą skargę organ wniósł o odrzucenie skargi, wskazując jednocześnie że przeprowadzone postępowania przez organ kontrolni skarbowej wobec skarżącego były przedmiotem kontroli sądowej (przez WSA i NSA), kontroli Ministra Finansów i postępowania sprawdzającego przeprowadzonego przez Prokuraturę Rejonową.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu na mocy art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. jest bowiem niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 3 § 1 i 2 p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Na podstawie zaś art. 3 § 3 p.p.s.a., sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Rozpoznając skargę sąd administracyjny obowiązany jest w pierwszej kolejności ustalić, czy sprawa, w której została wniesiona skarga, jest sprawą określoną w art. 3 § 2 pkt 1-4a p.p.s.a. Spełnienie tego wymogu powoduje konieczność rozważenia, czy dopuszczalność skargi uwarunkowana jest zachowaniem określonego trybu postępowania oraz, czy taki tryb przed wniesieniem skargi został wyczerpany, czy skargę wniosła legitymowana do tego osoba.

Należy wskazać, że skarżący po ponad 5 latach od czynności dokonywanych w 2010 r. oraz w trakcie rozpatrywania sprawy wniósł pismo, w którym twierdzi, że nie zostało wydane postanowienie o odmowie przesłania mu dokumentów.

Należy wskazać, że czynność ta nie jest wymieniona w katalogu art. 3 § 1 i 2 p.p.s.a. i nie może być przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.