I SA/Ol 281/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2727063

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 października 2019 r. I SA/Ol 281/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.G., R.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2018 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M.G., R.G. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na wymienioną w sentencji niniejszego postanowienia decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2018 r.

Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wydał 9 maja 2019 r. zarządzenie sygn. akt I SA/Ol 281/19 o wezwaniu strony skarżącej do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wobec wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie postanowieniem z 24 czerwca 2019 r. sygn. akt I SPP/Ol 110/19 odmówił przyznania skarżącym prawa pomocy w żądanym zakresie. Po rozpoznaniu sprzeciwu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie postanowieniem z 27 sierpnia 2019 r. utrzymał w mocy postanowienie referendarza.

W tej sytuacji Sąd ponownie wezwał skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi, zgodnie z zarządzeniem z 9 maja 2019 r. Wezwania doręczono 20 września 2019 r. Następnie skarżący złożyli pismo procesowe z 22 września 2019 r. w którym stwierdzili, że nie mają obowiązku płacenia podatków i obszernie opisali swoje problemy z nieruchomością oraz krzywdzące w ich ocenie działania organów administracji w tym zakresie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 1 zdanie 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Wezwania tut. Sądu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi zgodnie z zarządzeniem z 9 maja 2019 r., odebrała skarżąca 20 września 2019 r. (karta nr 22 i 23 akt sądowych). Wyznaczony termin do dokonania czynności upłynął zatem 27 września 2019 r. (piątek), który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wezwania zawierały prawidłowe pouczenie, że nieuiszczenie wpisu od skargi w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania przez któregokolwiek ze skarżących spowoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Nie wykonano obowiązku wynikającego z zarządzenia tut. Sądu o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w wyznaczonym terminie.

Natomiast wniesienie przez skarżących pisma z 22 września 2019 r. nie tamuje rozpoznania sprawy. Merytoryczne badanie skargi jest dopuszczalne dopiero po uzupełnieniu braków formalnych. W tym przypadku po uiszczeniu wymaganego wpisu.

W niniejszej sprawie skarga nie spełnia wymogów fiskalnych, nie został bowiem opłacony w wymaganym terminie wpis od skargi przez któregokolwiek ze skarżących.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.