Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2005 r.
I SA/Ol 17/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Piskozub.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. C. na decyzję czynności Izby Celnej w przedmiocie zapłaty podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki "(...)" postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. C. pismem z dnia 6 grudnia 2004 r., skierowanym bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, powołując się na niezgodność ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym oraz rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, z postanowieniami Traktatu Wspólnot Europejskich, stwierdził, że chce się ubiegać o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego w kwocie 5.176 zł, zapłaconego od samochodu "(...)", sprowadzonego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Izba Celna w O. w odpowiedzi na skargę, pismem z dnia 12 stycznia 2005 r., wniosła o odrzucenie skargi albowiem w przedmiotowej sprawie nie zostało wydane żadne rozstrzygnięcie administracyjne, a Skarżący skierował wprost do Sądu wniosek o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego, z pominięciem drogi postępowania administracyjnego, przed organami celnymi.

W postępowaniu przed sądem zastosowanie ma art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej p.p.s.a., który dopuszcza złożenie skargi po wyczerpaniu środków zaskarżenia w dwuinstancyjnym postępowaniu administracyjnym.

Z uwagi na to, że droga administracyjna nie została przez Skarżącego wyczerpana i nie kwestionował on własnej deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego z dnia 26 lipca 2004 r., dlatego skarga z dnia 6 grudnia 2004 r. skierowana do Sądu podlega odrzuceniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a., jako niedopuszczalna z innych przyczyn.

W tych okolicznościach postanowiono jak w sentencji.