Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 11 lipca 2005 r.
I SA/Ol 165/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Piskozub.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" r., Nr "(...)" w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu Sp. z o.o. za zaległości podatkowe postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. skarżący G. C. został wezwany do zapłaty wpisu sądowego w wysokości 500 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 20 czerwca 2005 r.

Wyznaczony termin do zapłaty upłynął 27 czerwca 2005 r. i w tym terminie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie nie wpłynęła żądana kwota wpisu.

Zatem zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. pismo nieopłacone nie wywołuje żadnych skutków, co oznacza, że wniesiona skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 3 p.p.s.a., wobec nie usunięcia braków formalnych skargi, art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.