Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 31 maja 2005 r.
I SA/Ol 156/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Błesiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Pracowniczego Ogrodu Działkowego "A" na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobrania i niewpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia 13 kwietnia 2005 r. Pracowniczy Ogród Działkowy "A" w O. zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 11 marca 2005 r., nr "(...)" w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobrania i niewpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 242,00 zł, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczone zostało skarżącemu w dniu 20 maja 2005 r. (k. 14).

Siedmiodniowy termin przewidziany wart. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi" (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, dalej cyt. jako p.p.s.a.) upłynął w dniu 27 maja 2005 r..

Pomimo upływu 7 dniowego terminu należny wpis nie został uiszczony. W dniu 24 maja 2005 r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, a więc już po wezwaniu do uiszczenia wpisu, złożony za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej, wniosek skarżącego z dnia 16 maja 2005 r., w którym wycofał skargę na ww. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej. Okoliczność ta nie ma jednakże wpływu na ustalenie, że skarga nie została opłacona.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. należało skargę odrzucić.