Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 12 maja 2005 r.
I SA/Ol 152/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" r. Rep. "(...)" w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej za 2004 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 21 lutego 2005 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w E. utrzymało w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji odmawiającą umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 5.876,80 zł.

Decyzja Kolegium została doręczona skarżącemu w dniu 11 marca 2005 r. Podatnik, Pan S. B. wniósł skargę w dniu 12 kwietnia 2005 r. (data stempla przesyłki). Ostatni dzień trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi upłynął 11 kwietnia 2005 r. (bowiem 10 kwietnia 2005 r. był dniem wolnym od pracy niedziela).

Termin wniesienia skargi do sądu reguluje przepis art. 53 § 1 (ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), mianowicie skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Doręczenie decyzji S. B. nastąpiło w dniu 11 marca 2005 r. Ostatni dzień, w którym podatnik mógł wnieść skargę, z uwagi na to, że 10 kwietnia 2005 r. była niedziela - dzień wolny od pracy, upłynął 11 kwietnia 2005 r. (art. 83 § 2 p.p.s.a.). Tymczasem skargę wniósł on dopiero 12 IV 2005 r. (dowód koperta w aktach sądowych k. 5). Zatem wniesienie przez S. B. skargi w dniu 12 kwietnia 2005 r. nastąpiło już po upływie ustawowego upływu do jej wniesienia.

Skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2i 3 p.p.s.a., gdyż skarga wniesiona została po upływie terminu do jej wniesienia.