Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 24 lutego 2005 r.
I SA/Ol 13/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Wojciech Czajkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółka z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" r. Rep."(...)" w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A Spółka z o.o. w O. złożyła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. z dnia 8 listopada. o wyżej wymienionym numerze umarzającą postępowanie odwoławcze wszczęte wniesieniem przez prokurenta spółki odwołania od decyzji Burmistrza Z. z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003 r.

Pismem z dnia 18 stycznia 2005 r. o sygn. jak wyżej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wezwał Spółkę do usunięcia braków skargi poprzez złożenie aktualnego dokumentu, z którego wynikałoby uprawnienie do podpisania skargi przez prokurenta T. L. oraz uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 zł. Jednocześnie Sąd pouczył Stronę, iż nieusunięcie braków formalnych w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje odrzucenie skargi.

Pismo z dnia 18 stycznia 2005 r. zostało prawidłowo doręczone Spółce w dniu 3 lutego br., lecz pomimo tego braki skargi nie zostały usunięte.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, wśród których to wymagań art. 46 § 1 pkt 4 powołanej ustawy wskazuje na konieczność podpisania przez stronę, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Paragraf 3 tego artykułu stanowi z kolei, iż do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

Szczególnym rodzajem braku formalnego skargi jest również nieuiszczenie wpisu sądowego powodujące odrzucenie skargi na podstawie art. 220 par.3 p.p.s.a.

Stosownie do dyspozycji art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków skargi.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności fakt, iż nieusunięcie przez Spółkę braków skargi, pomimo wezwania Sądu, nie budzi wątpliwości, na podstawie powołanych wyżej przepisów p.p.s.a. należało postanowić jak w sentencji.