Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1648302

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 19 lutego 2015 r.
I SA/Lu 949/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Halina Chitrosz-Roicka (sprawozdawca).

Sentencja

Przewodnicząca w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie Sędzia WSA Halina Chitrosz-Roicka po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ze skargi A. A.-M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych postanawia - umorzyć postępowanie z wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Wobec dołączonego do skargi wniosku skarżącej A. A.-M. o przyznanie prawa pomocy, referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie postanowieniem z dnia 17 października 2014 r. sygn. akt I SA/Lu 949/14 zwolnił skarżącą z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w całości.

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2014 r. tutejszy sąd odmówił skarżącej wstrzymania wykonania zaskarżonej w sprawie decyzji. Niezgadzając się z tym rozstrzygnięciem skarżąca złożyła zażalenia. Następnie w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od złożonego zażalenia w dniu 9 lutego 2015 r. złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie wpisu od powyższego zażalenia.

Mając na uwadze zapadłe w dniu 17 października 2014 r. orzeczenie w przedmiocie prawa pomocy, zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału uchylono zarządzenie o wpisie od zażalenia.

Wobec powyższego rozpoznanie wniosku skarżącej z dnia 9 lutego 2015 r. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie wpisu od zażalenia stało się bezprzedmiotowe.

Dlatego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) postępowanie w przedmiocie prawa pomocy należało umorzyć.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.