Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2910208

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
I SA/Lu 92/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Szarewicz-Iwaniuk.

Sędziowie: WSA Wojciech Kręcisz, NSA Anna Kwiatek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi I. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.