Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1605996

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 15 grudnia 2010 r.
I SA/Lu 853/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Chitrosz.

Sędziowie: WSA Wiesława Achrymowicz, NSA Irena Szarewicz-Iwaniuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 15 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi A. O. na informację o negatywnym wyniku procedury odwoławczej (...) Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia protestu - oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 12 listopada 2010 r. A. O. Firma Handlowo - Usługowa wniósł w trybie art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) zwana dalej ustawą, skargę na informację Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (dalej powoływana jako AWP) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie negatywnego rozstrzygnięcia protestu "od decyzji Agencji Wspierania Przedsiębiorczości z dnia (...) września 2010 r. nr (...)" odrzucającej wniosek o dofinansowanie pt. "Wdrożenie nowych usług poprzez zakup środków trwałych".

A. O. zarzucił wydanie powyższego rozstrzygnięcia z naruszeniem art. 26 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy i wnosił o stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez AWP.

Podnosił, iż wykazał we wniosku o dofinansowanie, że ma zapewnione środki finansowe na realizację projektu. Powtórzył w całości argumentację podnoszoną w proteście. Podkreślał, że w sposób nieprecyzyjny i niekompetentny dokonana została analiza części finansowej Biznes Planu bowiem, wbrew twierdzeniom AWP, wynika z niej możliwość płynnego finansowania projektu. Fakt wykazania straty za 2008 r. i III kwartały 2009 r. wynikał z dużych wydatków inwestycyjnych oraz wysokiej kwoty amortyzacji, a nadto specyfiki prowadzonej przez niego działalności, gdzie największe przychody ewidencjonowane są w ostatnim kwartale roku obrotowego. Realny zysk przedsiębiorstwa w 2009 r. wyniósł 157.000 zł przy przychodzie 2.016.121,68 zł.

Wniosek zaś został wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.

Z dokumentacji dołączonej do skargi zgodnie z art. 30c ust. 2 ustawy wynika, iż A. O. - Firma Usługowo - Handlowa w odpowiedzi na konkurs nr (...) ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania/ Poddziałania 1.2 RPO WL 2007 -2013 złożył do AWP wniosek o dofinansowanie pt. "Wdrożenie nowych usług poprzez zakup środków trwałych".

Projekt zarejestrowany został pod nr (...).

Wniosek ten, po uzupełnieniu/poprawie dokumentów skierowany został do oceny merytorycznej.

Pismem z dnia 9 września 2010 r. AWP poinformowała wnioskodawcę, że po dokonaniu oceny merytorycznej jego wniosek został odrzucony, bowiem wniosek nie spełnia kryterium: "Projekt jest wykonalny pod względem finansowym, tzn. określa rodzaje nakładów do poniesienia, w tym wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania". Wnioskodawca nie udokumentował środków finansowych na realizację przedsięwzięcia nawet w wysokości wkładu własnego. Promesa kredytowa pozwala na pokrycie ok. 1/3 wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia (wkład własny wg pkt E10 wniosku o dofinansowanie wynosi 307.750 zł, przedstawiona promesa 100.000 zł). Ponadto wnioskodawca wykazuje stratę w latach 2008 i 2009. Wartość planowanych kosztów nie ma zatem zapewnionych źródeł finansowania.

W proteście z dnia 22 września 2010 r. wnioskodawca podnosił, iż projekt został niewłaściwie oceniony. Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007- 2013, Sekcja "Załączniki wymagane przy złożeniu wniosku o dofinansowanie" promesę załączono jako załącznik Nr 7 "Kopia promesy kredytowej (dotyczy przypadku współfinansowania projektu kredytem bankowym z uwagi na zakup używanych środków trwałych/ używanych środków transportu), wymagany w przypadku współfinansowania projektu kredytem bankowym z uwagi na zakup używanych środków trwałych. Zgodnie z ww. Instrukcją "Obowiązek złożenia kopii promesy kredytowej dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy we Wniosku o dofinansowanie oraz Biznes Planie założyli współfinansowanie projektu kredytem bankowym z uwagi na zakup używanych środków trwałych). Przedmiot kredytu, na który wystawiono promesę musi być spójny z opisem przedmiotu kredytu, deklarowanego do współfinansowania we Wniosku o dofinansowanie oraz w Biznes Planie. W przypadku, gdy wnioskodawca deklaruje współfinansowanie projektu kredytem bankowym z uwagi na zakup nowych środków trwałych / nowych środków transportu i posiada promesę kredytową - powinien ją przedłożyć w ramach pkt 21 - Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu. Załączona promesa dotyczyła wyłącznie zakupu używanego środka trwałego - koparki kołowej - o wartości 305.000 zł brutto, tj. ok. 40% całkowitych kosztów projektu. Zarówno ww. Instrukcja wypełniania załączników jak i Wytyczne dla wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL nie precyzują wprost kwoty, ani też% udziału kwoty promesy w stosunku do ceny zakupu używanych środków trwałych, jaką ma zabezpieczyć promesa dołączana w przypadku zakupu używanych środków trwałych. Wobec braku ww. zapisów zasadnie należało domniemywać, iż przedmiotowa promesa nie będzie stanowić podstawy do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a jeśli tak, to nie zachodziła potrzeba dołączania promesy o większej wartości. Zaznaczył przy tym, że posiada obecnie zdolność kredytową na poziomie 1 ml. zł i będzie w stanie uzyskać kredyt na realizację projektu w wysokości 40% całkowitego kosztu jego realizacji (tekst jedn.: 301.096 PLN), zgodnie z zapisem w pkt E4 Wniosku o dofinansowanie. Ponadto, zdaniem wnioskodawcy, jedyną instytucją kompetentną do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy jest bank, który ocenił pozytywnie jego wiarygodność do finansowania całej inwestycji, nawet przy udziale kredytu w wysokości 100.000 zł.

Ponadto stanowisko AWP nosi znamiona nierównego traktowania przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie zakupu używanego środka trwałego oraz nowych środków trwałych. W przypadku wnioskodawcy AWP ocenia jego zdolność finansową na podstawie załączonej promesy, gdy ocena finansowa przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie zakupu nowych środków trwałych odbywa się jedynie na podstawie jego deklaracji we wniosku o dofinansowanie. Odnosząc się do wykazania strat z działalności za rok 2008 i III kwartał 2009 r. wnioskodawca podniósł, iż wynikało to z konstrukcji formularza części finansowej Biznes Planu, która uniemożliwiała wykazanie danych finansowych na koniec roku 2009 - w momencie składania wniosku rok 2009 nie był jeszcze zamknięty. Wnioskodawca deklaruje oszczędności na rachunku bankowym w wysokości ok. 70.000 zł, a należy również brać pod uwagę amortyzację środków trwałych, która od kilku lat utrzymuje się na poziomie ok. 100.000 zł rocznie. Biorąc pod uwagę przychód za 2009 r. w wysokości 157.000, oszczędności w wysokości ok. 70.000 zł oraz dodatkowe oszczędności z tytułu amortyzacji, wnioskodawca na koniec roku zgromadził ok. 300.000 zł. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 1.02.2010 do 31 grudnia 2010 r. dlatego należy brać pod uwagę i przychody firmy roku 2010 r., a z prognozy zawartej w części finansowej Biznes Planu wynika, że przychody ze sprzedaży produktów i usług za ten rok utrzymają się na poziomie 2.110.000 zł, a zysk firmy - bez uwzględniania wydatków inwestycyjnych - na poziomie ok. 500.000 zł, co gwarantuje płynną realizację projektu.

Rozstrzygając protest AWP uznała go za niezasadny.

Podnosiła, że ustawa definiuje projekt, jako przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą. Bardziej precyzyjną definicję obejmuje Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. U. L 210 z 31.7.2006, p.25-78). Przepis art. 2 pkt 3 powołanego Rozporządzenia stanowi, iż operacja (wyłoniona do dofinansowania w ramach danego programu) to "projekt lub grupa projektów wybranych przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym lub na jej odpowiedzialność, zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez komitet monitorujący i realizowanych przez jednego lub więcej beneficjentów, pozwalające na osiągnięcie celów osi priorytetowej, do której odnosi się ta operacja".

Projekt w rozumieniu ww. przepisu, przedkładany jest do dofinansowania poprzez złożenie wniosku - zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399 z późn. zm.). Zgodnie z art. 60 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 wybór projektów do dofinansowania odbywa się na podstawie kryteriów, przyjętych na podstawie art. 65 lit. a) cyt. Rozporządzenia przez Komitet Monitorujący.

Dokumentacja konkursu nr (...) definiuje wniosek jako formularz wniosku o dofinansowanie oraz załączniki wymagane dla danego rodzaju projektu.

Ocena kryterium "Projekt jest wykonalny pod względem finansowym, tzn. określa rodzaje nakładów do poniesienia, w tym wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania" dokonywana jest na podstawie wniosku rozumianego jako formularz wniosku oraz załączniki. W szczególności ocena przedmiotowego kryterium odwołuje się do Załącznika Nr 6 "Kopie dokumentów potwierdzających sytuację finansową Wnioskodawcy". Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, w ramach Załącznika Nr 18 "Wnioskodawca powinien dołączyć wszelkie inne załączniki, które mogą okazać się pomocne w należytej ocenie przedstawionego Wniosku o dofinansowanie". Wnioskodawca miał zatem możliwość przedstawienia w ramach załączników, dających Komisji Oceny Projektów podstawy weryfikacji oświadczeń dotyczących zapewnienia finansowania projektu.

Sporne kryterium stanowi, iż oceniający, "weryfikuje możliwości finansowe wnioskodawcy związane z realizacją projektu. Wnioskodawca powinien wykazać, że ma zapewnione środki finansowe na realizację projektu"

Obowiązek weryfikacji możliwości finansowych przedstawionych w treści wniosku o dofinansowanie oznacza, iż oceniający nie może uznać oświadczeń wnioskodawcy, bez ich oceny na podstawie treści wniosku.

Kryteria wyboru projektów do dofinansowania są objęte ogłoszeniem konkursu (art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy), a więc wnioskodawca nie może zasłaniać się ich nieznajomością.

Treść kryterium jednoznacznie wskazuje, że wnioskodawca powinien wykazać środki finansowe na realizację projektu, a wymóg ten nie ma charakteru obowiązku formalnego - nie jest warunkiem niezbędnym do uznania aplikacji za poprawną formalnie (por. kryteria formalne: dopuszczające oraz poprawności dla Osi I i II RPO WL na lata 2007 -2013).

Ocena prawidłowo wskazała na wykazywaną stratę przedsiębiorstwa oraz odwołała się do wartości promesy kredytowej. Wnioskodawca pomija, iż z samej promesy wynika (Zał. Nr 7), iż wartość kredytu inwestycyjnego stanowić będzie 16,25% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Dane dotyczące wartości projektu, objęte promesą, są spójne z pkt E8C i E9 formularza wniosku. Wnioskodawca pomija, że w świetle przedmiotowego kryterium wnioskodawcy winni wykazać, iż mają zapewnione środki finansowe na realizację projektu, nie zaś wyłącznie w wysokości wkładu własnego. Spójne z treścią kryterium jest oświadczenie nr 5 Deklaracji wnioskodawcy w części F formularza wniosku: Oświadczam, że posiadam środki finansowe zabezpieczające płynną realizację całości projektu opisanego we wniosku", a wnioskodawca podpisał tą deklarację.

Konkurs (...) ma charakter konkursu zamkniętego. Tryb konkursu ma charakter cykliczny. Konkurs zamknięty posiada określone daty rozpoczęcia oraz daty zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Ocena wniosków odbywa się po zakończeniu każdego terminu naboru (Rozdział I.1.4.1 URPO) Celem zaś takiego określenia warunków konkursu zamkniętego jest zapewnienie równości w sposobie traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się w ramach konkursu o wyłonienie do dofinansowania. Przedsiębiorcy konkurujący o ograniczone wartością alokacji przyjętej dla danego konkursu środki publiczne winni są wykazać, że przedkładane przez nich projekty są wykonalne, w tym pod względem finansowym - zgodnie z ustanowionymi przez Komitet Monitorujący kryteriami.

Odwołując się do art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz art. 2 pkt 3, art. 60 i art. 65 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 AWP wskazała, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek przedłożenia aplikacji, poddawanej ocenie na podstawie kryteriów ustalonych przez właściwy komitet monitorujący.

Reasumując, AWP stwierdziła, że ocena przedmiotowego wniosku, odpowiadająca sformalizowanym zasadom określonym w rozdziale II.3.2 Wytycznych dla Wnioskodawców wykazała, odnosząc się do przedmiotu projektu oraz zakresu wniosku, iż projekt nie spełnia określonego kryterium merytorycznego oceny techniczno - ekonomicznej, wobec braku wykazania przez Wnioskodawcę w treści aplikacji, że ma zapewnione środki finansowe na jego realizację.

Na informację o negatywnym wyniku procedury odwoławczej A. O. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (jak na wstępie).

W odpowiedzi na skargę AWP wnosiła o jej oddalenie i podtrzymała w całości argumentację zawartą w rozstrzygnięciu protestu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest bezzasadna, bowiem dokonana zaskarżonym rozstrzygnięciem ocena nie narusza prawa.

Skarżący wystąpił o dofinansowanie projektu w ramach I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i innowacje, Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013.

Zgodnie z dokumentami systemu realizacji RPO WL 2007-2013 w rozumieniu art. 5 pkt 11, art. 29 ust. 5 ustawy, jedno z kryteriów oceny merytorycznej, techniczno-ekonomicznej zostało nazwane: "Projekt jest wykonalny pod względem finansowym: tzn. określa rodzaje nakładów do poniesienia, w tym: wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania". Opis tego kryterium expressis verbis brzmi: "Kryterium ocenia, czy opis projektu pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, co jest jego przedmiotem oraz czy wszystkie koszty kwalifikowane są jasno zdefiniowane przedmiotowo i ilościowo oraz możliwe do rozliczenia. Dodatkowo w kryterium tym ocenie podlega to, czy wartość planowanych kosztów ma zapewnione finansowanie w zaprezentowanych we wniosku źródłach finansowania. Oceniający weryfikuje możliwości finansowe Wnioskodawcy związane z realizacją projektu. Wnioskodawca powinien wykazać, że ma zapewnione środki finansowe na realizację projektu."

W rozumieniu przytoczonego kryterium merytorycznego, techniczno-ekonomicznego wartość planowanych kosztów ma zapewnione finansowanie w zaprezentowanych we wniosku źródłach finansowania, kiedy wnioskujący wykaże ich faktyczne istnienie w treści formularza wniosku i załączników. Nie wystarczy tylko zaprezentowanie źródła finansowania w treści formularza wniosku albo wskazanie możliwości przyszłego zgromadzenia środków finansowych na pokrycie planowanych kosztów. Należy wykazać ich istnienie i rozmiar w sposób określony systemem realizacji programu operacyjnego, w treści formularza wniosku i załączników, tych wymaganych obligatoryjnie, czy składanych dodatkowo.

Wbrew stanowisku skarżącego nie jest wystarczające tylko zaprezentowanie we wniosku źródeł finansowania. Kryteria wyboru projektów do dofinansowania wskazują w sposób nie budzący wątpliwości, iż to wnioskodawca powinien wykazać, że ma zapewnione środki finansowe na realizację projektu, a nie, że w przyszłości będzie mógł je uzyskać. To wykazanie podlega reżimowi określonemu systemem realizacji programu operacyjnego. W tym zakresie trafnie powołuje się AWP na treść art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 oraz art. 2 pkt 3, 60 i art. 65 lit. a/ Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006. Ocena merytorycznego kryterium techniczno - ekonomicznego, dotyczącego finansowej wykonalności projektu zgłoszonego do dofinansowania jest dokonywana na podstawie dokumentów określonych systemem realizacji programu operacyjnego. Ocena ta nie może odwoływać się jedynie do charakteru działalności przedsiębiorcy, czy specyfiki prowadzenia ksiąg w oderwaniu od treści dokumentów określonych i wymaganych systemem realizacji programu operacyjnego. Oceniana jest treść złożonego wniosku w ramach określonego konkursu.

Trafnie wskazuje AWP, iż zgodnie z ww. kryterium ocena każdego projektu obejmuje weryfikację oświadczeń wnioskodawcy zawartych we Wniosku oraz załącznikach, w tym, dla konkursu nr (...) w oparciu o zał. Nr 6, 7, a także 18.

Z instrukcji wypełniania załączników do Wniosku o dofinansowanie w ramach I i II Osi Priorytetowej RPOWL na lata 2007-2013 (dla konkursu (...)) wynika, iż dla działania 1.2 w ramach zał. Nr 6 niezbędne było złożenie kopii dokumentów potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy (odpowiednio PIT/CIT za ostatni zamknięty rok obrachunkowy) a w ramach zał. Nr 7 - dołączenie kopii promesy kredytowej ze względu na założenie współfinansowania projektu kredytem bankowym z uwagi na zakup używanych środków trwałych/ używanych środków transportu, a w ramach załącznika nr 18 - możliwe "złożenie wszelkich innych załączników, które mogą okazać się pomocne w należytej ocenie przedstawionego Wniosku o dofinansowanie". Zawarte w opisie załącznika Nr 18 sformułowanie " w szczególności" wskazuje, iż podane tam dokumenty nie stanowią zamkniętego katalogu, lecz tylko przykładowy.

Trafnie podnosi zatem AWP, iż Wnioskodawca miał możliwość przedstawienia w ramach wniosku załączników, które dawałyby Komisji Oceny Projektów podstawy do weryfikacji oświadczeń objętych treścią aplikacji oraz wykazujących zapewnienie finansowania projektu, lecz tego nie uczynił.

Podnieść należy, iż Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (str. 3 -Uwagi ogólne) stanowi: "Załączniki są integralną częścią Wniosku o dofinansowanie. Służą one uzupełnieniu danych zawartych we Wniosku, bądź ich uwiarygodnieniu lub weryfikacji".

Z przedłożonych dokumentów wynika, że zgodnie z wnioskiem (poz. E9 formularza wniosku) wartość planowanych kosztów kwalifikowanych to 615 500 zł, objęte wnioskowanym wsparciem to 307.750 zł (50%).

Zgodnie z wnioskiem (poz. E10 formularza wniosku) środki własne to 307.750 zł (100%). Zgodnie z Biznes Planem, częścią finansową "Rachunek zysków i strat", zysk netto za ostatni okres obrachunkowy na 31 grudnia 2008 r. to

Z Załącznika Nr 6 do formularza wniosku (kopie dokumentów potwierdzających sytuację finansową), zeznanie o wysokości dochodu, straty PIT-36L za 2008 r. wynika, że wnioskodawca wykazał stratę w wysokości 53.891,28 zł (strata ta utrzymuje się na koniec III kwartału 2009 r., co wynika z ww. Biznes Planu).

Z załączonej w ramach Załącznika Nr 7 promesy kredytowej wynika, iż całkowity koszt realizacji projektu wynosi 752.740 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych 615 500 zł, a wartość kredytu inwestycyjnego stanowić będzie 16,25% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Kwota kredytu na pokrycie kosztów realizacji projektu to kwota 100.000 zł. Kwota ta pokrywa jedynie ok. 1/3 planowanych kosztów własnych. Żadnych innych dokumentów, które określałyby jego sytuację finansową wnioskodawca nie przedstawił. Nawet przyjęcie, że wnioskodawca posiada zadeklarowaną kwotę oszczędności rzędu 70.000 zł nie mogła więc wpływać na ocenę wniosku.

Dokonana zatem ocena, że wyniki finansowe przedsiębiorstwa, wykazane w treści Biznes Planu oraz złożonych Załącznikach nie daje podstaw do uznania, iż wartość planowanych kosztów ma zapewnione finansowanie w zaprezentowanych we wniosku źródłach finansowania, nie może zostać uznana za naruszającą prawo.

Niezasadnie podstawowe znaczenie dla negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie wnioskodawca przypisuje treści złożonej w ramach załącznika Nr 7 promesy, bowiem była ona jednym obligatoryjnych dokumentów (a nie jedynym), który prowadził do weryfikacji oświadczeń wnioskodawcy o jego sytuacji finansowej zawartych w złożonej aplikacji.

Brak jest w ocenie Sądu podstaw do przyjęcia, iż zobligowanie wnioskodawców nabywających używane środki trwałe (używane środki transportu) do złożenia w ramach załącznika Nr 7 promesy, przy braku takiego obowiązku wobec nabywających nowe środki trwałe (nowe środki transportu) stanowi o nierównym traktowaniu wnioskodawców. Warunek ten wynika z dokumentacji konkursowej, która wiąże wszystkich wnioskodawców przystępujących do konkursu i AWP. Wszyscy zaś wnioskodawcy, którzy deklarują nabycie używanych środków trwałych /używanych środków transportu, a więc znajdują się w takiej samej sytuacji faktycznej, mają obowiązek złożyć w ramach załącznika Nr 7 promesę bankową, co wyklucza tezę o nierównym traktowaniu.

Nie znajdując zatem podstaw faktycznych i prawnych do uznania, że ocena wniosku o dofinansowanie pt. "Wdrożenie nowych usług poprzez zakup środków trwałych" nr (...) dokonana została z naruszeniem przytoczonych w skardze przepisów prawa, na podstawie art. 30c ust. 3 pkt 2 ustawy należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.