Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 29037

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Lublinie
z dnia 14 lutego 1997 r.
I SA/Lu 621/96

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA K. Chorąży.

Sędziowie NSA: SW T. Ogrodnik, Wł. Sobuś (spr.).

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając na rozprawie złożoną skargę Sąd zważył, co następuje:

Problematyka dotycząca obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od umów sporządzonych w trybie art. 231 kodeksu cywilnego budziła wątpliwości mające swoje odbicie zarówno w orzecznictwie organów skarbowych, literaturze prawnopodatkowej jak też w orzecznictwie sądowym.

W tej materii skład sędziowski rozpoznający przedmiotową sprawę w pełni podzielił pogląd oraz stanowisko wyrażone w uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 1996 r - FPS 1/96 - iż "umowne przeniesienie własności działki gruntu dokonane w trybie art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - nie powoduje obowiązku uiszczania opłaty skarbowej według art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 z późn. zm.) (zob. Orzecznictwo NSA z. 4/1996, poz. 148).

Powyższe stanowisko podzielił także Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów, który w piśmie z dnia 15 listopada 1996 r. Nr PO 7-8-825-484/96, skierowanym do wszystkich Dyrektorów Izb Skarbowych - zlecił odstąpienie od pobierania opłaty skarbowej od umów przeniesienia własności sporządzonych w trybie art. 231 kc, prosząc jednocześnie o powiadomienie izb notarialnych mających siedzibę w obrębie działania izby skarbowej.

Mając powyższe na uwadze Sąd na mocy art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368, Nr 104, poz. 515) - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.