Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748089

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 18 czerwca 2015 r.
I SA/Lu 62/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Fita.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi B.B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia: przyznać adwokatowi J. P. prowadzącemu Kancelarię Adwokacką kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) w tym VAT, tytułem wynagrodzenia za czynności podjęte w ramach pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 31 lipca 2014 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie m.in. przyznał stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata.

W wykonaniu ww. postanowienia Okręgowa Rada Adwokacja zawiadomiła, iż wyznaczyła do przedmiotowej sprawy adwokata J. P.

Wyrokiem z dnia 11 marca 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę strony skarżącej na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r., w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz przyznał wyznaczonemu pełnomocnikowi wynagrodzenie w kwocie 295,20 zł w tym VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W dniu 18 marca 2015 r. pełnomocnik strony skarżącej złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia powyższego wyroku.

Następnie w dniu 26 maja 2015 r. pełnomocnik strony skarżącej złożył opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wraz z dowodem jej nadania na adres skarżącego z wnioskiem o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - p.p.s.a.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm. - dalej: "rozporządzenie") w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 50% stawki minimalnej, określonej w pkt 1 (w tej sprawie lit. c z pkt 1 rozporządzenia - 240 zł).

W tych okolicznościach wynagrodzenie adwokata za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, wynosi 120 złotych (50% stawki minimalnej), które stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) należało powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23%, łącznie 147,60 zł.

Stąd kwota należna pełnomocnikowi strony skarżącej z tytułu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 147,60 złotych.

Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 250 p.p.s.a. w związku § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i § 2 ust. 3 rozporządzenia, orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.