I SA/Lu 523/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2417613

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 5 stycznia 2018 r. I SA/Lu 523/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Marcin Małek po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia zwolnić M. B. od kosztów sądowych z wyłączeniem wpisu od skargi i ustanowić dla niej radcę prawnego z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy zwróciła się o zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Wniosek uzasadniła tym, że zamieszkuje wraz z rodzicami, babką oraz dwojgiem rodzeństwa w domu o powierzchni 63 m2, lecz nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego. Jest właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,53 ha przeliczeniowego (2,41 ha fizycznych), które stanowi źródło jej utrzymania. Skarżąca oświadczyła jednocześnie, że znajduje się w ciężkich warunkach finansowo-bytowych. Nie posiada oszczędności ani żadnych przedmiotów wartościowych.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Intencją strony jest otrzymanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Rozstrzygnięcie wniosku sprowadza się więc do zbadania, czy spełniona została przesłanka wynikająca z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - zwanej dalej "p.p.s.a."). Zgodnie z jego treścią przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Przy czym prawo pomocy w zakresie całkowym przyznawane powinno być jedynie osobom rzeczywiście ubogim, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia (por. postanowienie NSA z dnia 18 marca 2011 r., sygn. akt I OZ 162/11 - Lex nr 786724).

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, w ocenie referendarza sądowego, stwierdzić należy, że strona skarżąca nie będzie w stanie ponieść żadnych kosztów niniejszego postępowania. Na powyższej ocenie zaważyła przede wszystkim sytuacja finansowa strony, tj. wysokość osiąganych dochodów oraz brak majątku i oszczędności z których mogłaby pokryć koszty niniejszego postępowania sądowego. W takiej sytuacji niepodobna oczekiwać, że skarżąca będzie w stanie ponieść wydatki związane z kosztami sądowymi oraz samodzielnie opłacić usługi fachowego pełnomocnika.

Dodania przy tym wymaga, że wniosek strony o zwolnienie od kosztów sądowych w części dotyczącej wpisu od skargi został prawomocnie rozstrzygnięty postanowieniem referendarza sądowego z dnia 11 sierpnia 2017 r. uwzględniającym wniosek w tym zakresie. Z tego względu niedopuszczalnym było rozpoznanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w części wpisu od skargi.

Zapadłe orzeczenie oznacza, że skarżąca została w niniejszym postępowaniu sądowym zwolniony od kosztów sądowych, jak również przyznano jej radcę prawnego z urzędu, bez obowiązku ponoszenia przez nią kosztów zastępstwa procesowego. Radca ten zostanie wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w L., o czym strona zostanie poinformowana.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.