Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 29 września 2006 r.
I SA/Lu 408/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Gdulewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 29 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego A o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 stycznia 2006 r., sygn. akt I SA/Lu 576/05 postanawia: - odrzucić skargę o wznowienie postępowania

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 3 lipca 2006 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skarga Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego A (z datą nadania 29 czerwca 2006 r., k.-5) o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 stycznia 2006 r., w sprawie I SA/Lu 576/05.

Postanowieniem powyższym tutejszy Sąd odrzucił skargę strony na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 rok, z uwagi na to, iż strona skarżąca, pomimo wezwania nie uiściła, w wyznaczonym terminie, należnego wpisu od skargi oraz nie usunęła braków formalnych skargi.

W uzasadnieniu skargi o wznowienie postępowania z dnia 28 czerwca 2006 r. strona, powołując się na art. 273 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). argumentowała, iż w sprawie pojawiły się nowe okoliczności faktyczne, które mają wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w postępowaniu w sprawie o sygn. I SA/Lu 576/05. Na dowód zaistnienia takich okoliczności strona załączyła pismo Poczty Polskiej z dnia 9 lutego 2006 r. (k.-4). W piśmie tym, datowanym na dzień 9 lutego 2006 r. Poczta Polska potwierdziła, iż sporna przesyłka polecona doręczona w dniu 2 grudnia 2005 r. została doręczona osobie, która nie była jej adresatem (przesyłka polecona adresowana była na Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy A, a do jej odbioru uprawniona była J.Ł. zam. przy ul. (...), zaś przesyłka została w tym dniu doręczona K. T.). Otwarta przesyłka została przekazana przez listonosza J. Ł. dopiero w dniu 14 grudnia 2005 r.,

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 lipca 2006 r. Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy A został wezwany do usunięcia w zakreślonym terminie braków formalnych skargi o wznowienie postępowania poprzez m.in. określenie, jakie konkretnie nowe okoliczności faktyczne, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a na które strona nie mogła powołać się w poprzednim postępowaniu, stanowią uzasadnienie dla żądania wznowienia postępowania, oraz poprzez podanie okoliczności stwierdzających zachowanie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu strona nadesłała pismo, w którym wyjaśniała, iż skoro przyczyną odrzucenia skargi w sprawie o sygn. I SA/Lu 576/05 było nieuiszczenie wpisu oraz nieusunięcie braku formalnego skargi, i w ocenie strony nastąpiło to poprzez niedopatrzenie poczty i bez winy strony skarżącej, to, skoro poczta potwierdziła okoliczności wskazywane przez stronę skarżącą we wniosku o przywrócenie terminu (z dnia 31 stycznia 2006 r.) - uznać należy, iż ujawniły się nowe okoliczności, a tym samym wniosek o wznowienie postępowania w sprawie, zakończonego odmową przywrócenia uchybionego terminu - jest zasadny.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ustawa 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). stanowi w art. 270, iż w przypadkach przewidzianych w dziale VII "Wznowienie postępowania", obejmującym art. 270 do art. 285, można żądać wznowienia postępowania, które zakończone zostało prawomocnym orzeczeniem.

Po wniesieniu skargi o wznowienie postępowania Sąd zobligowany jest, w myśl art. 280 (1 ww. ustawy, zbadać czy skarga została wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd odrzuca skargę, w przeciwnym razie wyznacza rozprawę.

Ustawowe przesłanki wznowienia zawierają natomiast art. 271-274 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W szczególności, jak wynika z art. 273 § 2, na który w skardze o wznowienie postępowania powołuje się strona skarżąca, można żądać wznowienia postępowania w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

Okolicznością, o której mowa w powołanym wyżej artykule, i na którą powołuje się w skardze Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy A, jest w sprawie niniejszej nieprawidłowe doręczenie przez pocztę wezwania do uiszczenia wpisu od skargi oraz do uzupełnienia braku formalnego skargi, czego konsekwencją było niewypełnienie wezwania Sądu i odrzucenie skargi.

Z wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, z dnia 31 stycznia 2006 r., znajdującego się w aktach sprawy o sygn. I SA/Lu 576/05, k.- 19 wynika, iż strona skarżąca dowiedziała się o niniejszym wezwaniu dopiero dnia 26 stycznia 2006 r., to jest w dniu otrzymania postanowienia Sądu z dnia 16 stycznia 2006 r. odrzucającego skargę. Zatem, zgodnie z treścią takiego oświadczenia strony, należało przyjąć, że dzień 26 stycznia 2006 r. jest datą w której strona dowiedziała się o niedoręczeniu jej w sposób prawem przewidziany wezwania Sądu.

Termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania zakreśla art. 277 ww. ustawy, stanowiąc, iż skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym, przy czym termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia.

Wobec powyższego, skoro o okoliczności nieprawidłowego doręczenia wezwania Sądu strona dowiedziała się w dniu 26 stycznia 2006 r., a skarga o wznowienie postępowania sporządzona w dniu 28 czerwca 2006 r. i nadana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w dniu 29 czerwca 2006 r., to uznać ją należało jako wniesioną z przekroczeniem trzymiesięcznego terminu przewidzianego ustawą.

Wobec tego, iż skarga nie została wniesiona w terminie, należało ją odrzucić na podstawie art. 280 (1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.