Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989298

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 26 lutego 2009 r.
I SA/Lu 355/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Achrymowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. K. i W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 r. w zakresie dopuszczalności zażalenia W. K. na postanowienie z 10 września 2008 r. postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

1. W. K. wniosła zażalenie na postanowienie z 10 września 2008 r. o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie z 25 lipca 2008 r. / k. 85, 99 akt /.

2. Zgodnie z zarządzeniem z 13 października 2008 r. / k.84 / żaląca została pisemnie wezwana do uzupełnienia braków formalnych zażalenia przez złożenie dwóch odpisów zażalenia poświadczonych za zgodność z oryginałem.

3. Wezwanie zostało doręczone osobiście żalącej 20 października 2008 r. / k. 103 /.

4. W. K. nie złożyła dwóch egzemplarzy żądanych odpisów zażalenia. W dniu 27 października 2008 r. / data stempla pocztowego / złożyła jeden odpis zażalenia / k. 120, 121 akt /.

5. Zgodnie z art. 194 § 3 i art. 47 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - ustawa p.p.s.a. /, do składanego zażalenia należy dołączyć jego odpisy dla doręczenia ich stronom.

6. W dotychczasowym postępowaniu został zrealizowany tryb z art. 49 § 1 ustawy p.p.s.a. przewidziany dla uzupełnienia braku formalnego zażalenia przez złożenie jego odpisów. Prawidłowe wezwanie do złożenia dwóch odpisów zażalenia zostało doręczone żalącej zgodnie z art. 67 § 1 ustawy p.p.s.a.

7. Żaląca nie wykonała wezwania, nie złożyła żądanej liczby opisów zażalenia, pomimo prawidłowego wezwania do uzupełnienia braku formalnego zażalenia. To uzasadnia zastosowanie obligatoryjnego rygoru odrzucenia zażalenia, na podstawie art. 178 w związku z 197 § 2 ustawy p.p.s.a.

8. Z tych względów należało postanowić o odrzuceniu zażalenia W. K.na postanowienie z 10 września 2008 r., na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.