Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989277

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 3 marca 2009 r.
I SA/Lu 323/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Erwin Srebrny.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) 2008 r., nr Rep. (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za (...) r. - w zakresie wniosku adwokata (...) o przyznanie kosztów tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; postanawia: przyznać adwokatowi (...) wynagrodzenie w kwocie 146,40 zł (sto czterdzieści sześć zł 40/100, w tym podatek od towarów i usług w wysokość 26,40 zł) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, które wypłacić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 1 lipca 2008 r. (k. 15) przyznano skarżącemu A.K. prawo pomocy m.in. poprzez ustanowienie adwokata. W wykonaniu powyższego postanowienia, Okręgowa Rada Adwokacka zawiadomiła tut. sąd, że w sprawie niniejszej pełnomocnikiem skarżącego została wyznaczona adwokat (...), której skarżący udzielił stosownego pełnomocnictwa (k. 26). W dniu 28 stycznia 2009 r. do sądu wpłynęła opinia pełnomocnik skarżącego o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 października 2008 r. oddalającego skargę wraz z wnioskiem o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wniosek ten zawierał oświadczenie, iż koszty te nie zostały zapłacone w całości ani w części. Na wezwanie Przewodniczącej wydziału do wykazania, że ww. opinia została doręczona (wysłana) skarżącemu pełnomocnik nadesłała stosowne oświadczenie strony.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

W myśl art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a." wyznaczony adwokat (...) otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów (...) w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Do czynności, o których mowa w tym przepisie, należy także sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Stosownie o przepisu § 18 ust. 1 pkt 2b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obejmują także stawkę za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Stawka ta według tego przepisu, wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł W niniejszej sprawie wynagrodzenie adwokata (stawka minimalna), który prowadził już tę sprawę w I instancji wynosi 120 zł. Wynagrodzenie to powinno być powiększone o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22%, zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie (...) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.). Stąd kwota należna pełnomocnikowi z tytułu jego wynagrodzenia wynosi 146,40 zł (120 zł + 26,40 zł podatku od towarów i usług).

Biorąc więc powyższe pod uwagę działając, na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.