Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026821

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 2 marca 2009 r.
I SA/Lu 267/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Fita.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych - w zakresie zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 września 2008 r. - postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 października 2008 r. W. K. wniosła zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 września 2008 r. w sprawie I SA/Lu 267/08.

W dniu 29 października 2008 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od zażalenia w wysokości (...) oraz do usunięcia braku formalnego poprzez złożenie jednego odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od dnia doręczenie wezwania pod rygorem odrzucenia środka odwoławczego. Wezwanie W. K. odebrała w dniu 4 listopada 2008 r.

Termin do uzupełnienia wymienionych braków upływał dnia 12 listopada 2008 r. W powyższym terminie skarżąca złożyła jedynie brakujący odpis zażalenia, nie uiściła natomiast wymaganego wpisu w wysokości (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata z zastrzeżeniem § 2 i 3. Natomiast § 3 cytowanego przepisu stanowi, iż zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak zostało wskazane na wstępie, skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od zażalenia w wysokości (...) złotych w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia. W wyznaczonym terminie W.K. nie uiściła wpisu.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zażalenie należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.