I SA/Lu 256/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2682455

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 13 czerwca 2019 r. I SA/Lu 256/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. T. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od zaległości w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r., 2012 r., 2013 r. i 2014 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału I z dnia 25 kwietnia 2019 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Skutek doręczenia powyższego wezwania przypadał na dzień 21 maja 2019 r.

W zakreślonym terminie wpis od skargi nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu.

Z powyższych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.