Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195440

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 stycznia 2017 r.
I SA/Lu 229/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Marcin Małek po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. B. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi L. B. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie I SA/Lu 683/11 zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 grudnia 2011 r. odrzucającym skargę L. B. o wznowienie postępowania w sprawie I SA/Lu 695/10 postanawia umorzyć postępowanie z wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

L. B. pismem z dnia 30 listopada 2016 r. (data złożenia) wniósł o przyznanie prawa pomocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 27 marca 2012 r. odrzucił skargę wnioskodawcy (k. 7) i postanowienie to od 9 sierpnia 2012 r. jest prawomocne.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze, zważono, co następuje.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie: p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

Zatem wniosek o przyznanie prawa pomocy jest dopuszczalny w każdym stadium postępowania sądowego, aż do zakończenia sprawy prawomocnym orzeczeniem - wyrokiem lub postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie (vide: J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 498).

W postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2012 r. sygn. akt I OZ 776/12 (LEX nr 1269708) wskazano, że "przez określenie "tok postępowania", zawarte w art. 243 § 1 p.p.s.a. należy rozumieć tok postępowania sądowoadministracyjnego od chwili jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia. Stwierdzenie prawomocności orzeczenia kończącego postępowanie oznacza, że sprawa sądowoadministracyjna nie jest już sprawą rozpoznawaną przez sąd".

W niniejszej sprawie, skarga strony została natomiast prawomocnie odrzucona przywołanym wyżej postanowieniem tutejszego Sądu. Brak jest tym samym podstaw do rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowoadministracyjnego. Zgodnie zaś z art. 249a p.p.s.a. jeżeli rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się.

Z powyższych względów odstąpiono od przesłania wnioskodawcy urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy (druk PPF), z uwagi na bezcelowość tej czynności.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 249a p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.