Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2657333

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 9 maja 2019 r.
I SA/Lu 206/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Achrymowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu importu towaru w zakresie dopuszczalności skargi postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzję objętą skargą organ skierował na adres skarżącego. Po dwukrotnym awizowaniu 21 i 29 stycznia 2019 r., została ona zwrócona nadawcy 6 lutego 2019 r. z adnotacją o niepodjęciu w terminie.

Skarżący 8 marca 2019 r. (zgodnie z informacją Poczty Polskiej o dacie nadania oraz twierdzeniami skarżącego we wniosku o przywrócenie terminu) złożył skargę oraz wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności procesowej.

W powyższym stanie sprawy skarga została złożona z uchybieniem ustawowemu terminowi przewidzianemu na dokonanie tej czynności.

Stosownie do art. 150 § 1-4 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018.800 z późn. zm.), po dwukrotnym awizowaniu korespondencji zawierającej zaskarżoną decyzję, skutek jej doręczenia nastąpił z upływem 4 lutego 2019 r. (poniedziałek).

W następstwie skarżący był uprawniony złożyć skargę, stosownie do art. 53 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018.1302 z późn. zm. - p.p.s.a.), w terminie do 6 marca 2019 r. (środa).

Zatem skarga nadana 8 marca 2019 r. jest spóźniona. Z tego powodu podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.

Kwestia przywrócenia terminu do jej wniesienia podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.