Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840440

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 listopada 2015 r.
I SA/Lu 159/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Chitrosz-Roicka (spr.).

Sędziowie WSA: Andrzej Niezgoda, Grzegorz Wałejko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 listopada 2015 r. sprawy ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania podatkowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.