Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195240

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 19 stycznia 2017 r.
I SA/Lu 1041/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Niezgoda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) A. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I tut. Sądu z dnia 14 grudnia 2016 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Przesyłka polecona, zawierająca przedmiotowe wezwanie, została skarżącemu doręczona w trybie przewidzianym w art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) ze skutkiem prawnym w dniu 6 stycznia 2017 r.

W zakreślonym terminie wpis od skargi nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu.

Z powyższych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.