Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 listopada 2005 r.
I SA/Łd 999/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA P. Janicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki cywilnej z siedzibą w A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 8 sierpnia 2005 r. wspólnicy Spółki cywilnej A: A. B. i J. N. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. skargę na postanowienie tego organu z dnia (...) w sprawie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika (..) Urzędu Skarbowego Ł.-G.

W dniu 7 września 2005 r. Sąd skierował do obu wspólników wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania z pouczeniem, iż niewykonanie tej czynności spowoduje odrzucenie skargi. Wspólnicy zostali zobowiązani do uiszczenia wpisu solidarnie.

A. B. nie odebrał pisma pomimo dwukrotnego awiza. Wezwanie należało zatem uznać za doręczone w dniu 28 września 2005 r. J. N. odebrał pismo osobiście w dniu 14 września 2005 r.

Mając na uwadze, iż wpis sądowy nie został uiszczony Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w oparciu o art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), orzekł o odrzuceniu skargi.