Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 listopada 2005 r.
I SA/Łd 987/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA W. Jarzębowski.

Sędziowie NSA: P. Janicki, B. Lubiński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2005 r. sprawy ze skargi k.c. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty skarbowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W rozpoznawanej sprawie, zaskarżoną decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) skarżący otrzymał za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 30 czerwca 2005 r., natomiast skargę skierowaną do sądu administracyjnego złożył w dniu 2 sierpnia 2005 r., z zatem po przewidzianym w ustawie terminie.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustwy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.