Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1790610

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 15 września 2015 r.
I SA/Łd 954/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 15 września 2015 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale I Małgorzata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie: określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od stycznia do grudnia 2014 r. postanawia: przyznać skarżącemu A. P. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 lipca 2015 r. A. P. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z (...) roku określającą skarżącemu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. W złożonym na urzędowym formularzu PPF oświadczeniu o stanie rodzinnym majątku i dochodach wskazał, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, którego jedynym źródłem utrzymania jest rolnicza renta chorobowa wysokości ok. 1.074 zł brutto miesięcznie. Jedyny majątek skarżącego stanowi dom o powierzchni 170 m2, który w styczniu br uległ zniszczeniu na skutek pożaru, a skarżący nie posiada środków na jego remont oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 2,26 ha

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Wniosek skarżącego jest zasadny.

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata (punkt 4 formularza wniosku), czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Stosownie do regulacji zawartej w art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od oceny referendarza sądowego zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

Z wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, którego jedynym źródłem utrzymania jest renta w wysokości ok. 900 zł netto miesięcznie. Jedyny majątek skarżącego stanowi dom o powierzchni 170 m2, który w styczniu br uległ zniszczeniu na skutek pożaru, a skarżący nie posiada środków na jego remont oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 2,26 ha. Uwzględniając powyższe, wysokość wpisu od skargi w sprawie niniejszej 100 zł oraz fakt, że przed tutejszym sądem ze skargi wnioskodawcy równocześnie zawisła druga sprawa z wpisem sądowym w tej samej wysokości, stosownie do treści art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało uznać, że skarżący wykazał, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania i dlatego w celu zachowania prawa do sądu zasadnym jest przyznanie mu prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Ł.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 § 1 i 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.