Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278971

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 951/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Tarno.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 24 października 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sprostowanie protokołu rozprawy z 22 czerwca 2012 r. w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji o zabezpieczeniu na majątku należności pieniężnych z tytułu przewidywanej zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z 24 października 2012 r. odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sprostowanie protokołu rozprawy z 22 czerwca 2012 r.

Od tego postanowienia skarżący złożył 22 listopada 2012 r. zażalenie.

Zarządzeniem z 26 listopada 2012 r. Przewodniczący Wydziału I wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych zażalenia przez: nadesłanie jego odpisu oraz uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 100 zł. Oba wezwania zostały doręczone tego samego dnia, to jest 17 grudnia 2012 r., wprost do rąk adresata. W wyznaczonym, siedmiodniowym, terminie skarżący złożył odpis zażalenia, natomiast obowiązek uiszczenia wpisu nie został wykonany.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Z kolei w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W niniejszej sprawie strona skarżąca, wezwana do uiszczenia wpisu od zażalenia, nie wypełniła nałożonego nań obowiązku w wyznaczonym terminie.

W tym stanie sprawy sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzucił zażalenie.

P. C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.