Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1929810

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 4 listopada 2015 r.
I SA/Łd 936/15
Obowiązek wskazania danych teleadresowych przyszłej spółki. Sprawa o wydanie interpretacji indywidualnej a sprawa w przedmiocie zmiany interpretacji indywidualnej.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Porczyńska.

Sędziowie: NSA Paweł Janicki (spr.), WSA Cezary Koziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2015 r. sprawy ze skargi J. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

1.

uchyla zaskarżone postanowienie;

2.

zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. działający w imieniu Ministra Finansów utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia (...) r. o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku J. W. z dnia (...) r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów przez nowo utworzoną Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (pytanie nr 1).

Organ w uzasadnieniu wyjaśnił, że w złożonym w dniu 1 grudnia 2014 r. wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), dalej u.p.d.o.f., nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Polski (dalej: Spółka 1), uprawniające go do bezwzględnej większości praw głosów w Spółce 1 (dalej: Udziały 1).

W związku z planowaną restrukturyzacją struktury aktywów, wnioskodawca rozważa utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Nowa Spółka 1), a następnie wniesienie do Nowej Spółki 1 udziałów w posiadanej przez niego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Istniejąca Spółka), uprawniających go do bezwzględnej większości praw głosu w Istniejącej Spółce (dalej: Udziały w Istniejącej Spółce), w drodze wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. W zamian za Udziały w Istniejącej Spółce wnioskodawca otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Nowej Spółki 1 o wartości równej wartości rynkowej Udziałów w Istniejącej Spółce (dalej: Udziały w Nowej Spółce 1), tj. wartość Udziałów w Istniejącej Spółce zostanie w całości alokowana na kapitał zakładowy Nowej Spółki 1, zaś w efekcie transakcji wymiany udziałów Nowa Spółka 1 uzyska bezwzględną większość praw głosów w Istniejącej Spółce. Jednocześnie możliwe jest, że w ramach planowanej restrukturyzacji aktywów wnioskodawca dokona (zamiast wskazanego utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski) nabycia udziałów w istniejącej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Nowa Spółka 2). W przypadku nabycia udziałów w Nowej Spółce 2, wnioskodawca wniesie do niej w drodze wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f., Udziały w Istniejącej Spółce, a w zamian za te udziały wnioskodawca otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Nowej Spółki 2 o wartości równej wartości rynkowej Udziałów w Istniejącej Spółce (dalej: Udziały w Nowej Spółce 2), tj. wartość Udziałów w Istniejącej Spółce zostanie w całości alokowana na kapitał zakładowy Nowej Spółki 2. W takim wypadku, w wyniku wymiany udziałów Nowa Spółka 2 uzyska bezwzględną większość praw głosów w Istniejącej Spółce.

Reasumując wnioskodawca wskazał, że albo utworzy Nową Spółkę 1 albo nabędzie Udziały w Nowej Spółce 2. Jeśli wnioskodawca utworzy Nową Spółkę 1, wniesie do niej w drodze wymiany udziałów Udziały w Istniejącej Spółce i w zamian za nie obejmie w j ej podwyższonym kapitale zakładowym Udziały w Nowej Spółce 1. Jeśli zaś wnioskodawca nabędzie udziały w Nowej Spółce 2, Udziały w Istniejącej Spółce zostaną przeniesione w drodze wymiany udziałów do Nowej Spółki 2, a w zamian wnioskodawca obejmie w jej podwyższonym kapitale zakładowym Udziały w Nowej Spółce 2.

Następnie, jeśli wnioskodawca utworzy Nową Spółkę 1, a następnie wniesie do niej w drodze wymiany udziałów Udziały w Istniejącej Spółce w zamian za Udziały w Nowej Spółce 1, możliwe jest również, że Nowa Spółka 1 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zbędzie Udziały w Istniejącej Spółce za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej. Jeśli zaś wnioskodawca zdecyduje o nabyciu udziałów Nowej Spółki 2 (zamiast utworzenia Nowej Spółki 1), a następnie to do tej spółki przeniesie w drodze wymiany udziałów Udziały w Istniejącej Spółce w zamian za Udziały w Nowej Spółce 2, to możliwe jest także, że Nowa Spółka 2 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zbędzie Udziały w Istniejącej Spółce za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej.

Ponadto, wnioskodawca wskazał, że wystąpił z wnioskiem jako przyszły wspólnik Nowej Spółki 1, której zawiązanie dopiero jest przez wnioskodawcę rozważane, zatem wymóg przedstawienia na obecnym etapie danych tej spółki, tj. jej nazwy (firmy) i miejsca jej siedziby należy uznać za przedwczesny. Dodał, że w przypadku zawiązania Nowej Spółki 1, poinformuje o tym fakcie właściwe organy podatkowe, wskazując jednocześnie jej nazwę (firmę) oraz adres jej siedziby, tak aby umożliwić Ministrowi Finansów doręczenie Nowej Spółce 1 ewentualnej zmiany interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, stosownie do art. 14n o.p. W ocenie wnioskodawcy, nie ma związku pomiędzy pytaniem dotyczącym etapu realizacji zamierzeń wnioskodawcy dotyczących utworzenia nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ze swoim uprawnieniem, jako osoby rozważającej utworzenie Nowej Spółki 1, do wystąpienia z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dla tej spółki, albowiem prawo do wystąpienia z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego przysługuje osobom, które planują utworzenie spółki.

W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego zadano następujące pytanie nr 1:

Czy w wyniku transakcji sprzedaży Udziałów 1, Spółka 2 rozpozna koszty uzyskania, przychodów w wysokości wartości Udziałów 2 Wydanych Spółce 1 w zamian za otrzymane Udziały 1?

Organ wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku poprzez doprecyzowanie rodzaju sprawy, po czym postanowieniem z dnia (...) r., pozostawił bez rozpatrzenia wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów przez nowo utworzoną Spółkę, ponieważ ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w zakresie zdarzenia przyszłego sprowadzałyby się do potwierdzenia wystąpienia określonych skutków podatkowych zdarzenia przyszłego w odniesieniu do nieistniejącego podmiotu, który dopiero w przyszłości może (ale nie musi) zostać utworzony. We wniosku nie wskazano bowiem brak adresu oraz firmy spółki, której zawiązanie jest planowane przez wnioskodawcę.

J. W. złożył zażalenie na powyższe postanowienie, zarzucając mu naruszenie:

- art. 14b § 1, w związku z art. 14c o.p., poprzez niezasadne pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, pomimo złożenia przez wnioskodawcę ważnego i właściwie opłaconego wniosku o jej wydanie;

- art. 14b § 3 o.p., poprzez uznanie, że złożony wniosek nie spełnia wszystkich wymogów określonych w art. 14b § 3 o.p., tj. wnioskodawca nie przedstawił wyczerpująco zdarzenia przyszłego na skutek braku wskazania adresu oraz firmy spółki, której zawiązanie jest planowane przez niego;

- art. 14g § 1 o.p., poprzez pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia na skutek uznania, że nie spełnia on wymogów określonych w art. 14b § 3 o.p., przez brak wyczerpującego przedstawienia zdarzenia przyszłego, tj. brak wskazania adresu oraz firmy spółki, której zawiązanie jest planowane;

- art. 14n § 1 pkt 1 o.p., poprzez uznanie, że wnioskodawca, jako osoba planująca utworzenie spółki i występująca z wnioskiem o wydanie interpretacji dla tejże spółki, powinna wskazać tę przyszłą spółkę, poprzez podanie jej adresu oraz firmy;

- art. 121 § 1, w związku z art. 14h o.p., poprzez pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku, a przez to naruszenie zasady zaufania do organów podatkowych;

- art. 120 o.p., poprzez dokonanie wykładni sprzecznej z literalnym brzmieniem przepisu art. 14n § 1 pkt 1 o.p., a przez to naruszenie zasady legalizmu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. działający w imieniu Ministra Finansów w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia wskazał, że wbrew stanowisku strony zdarzenie przyszłe nie zostało opisane w sposób wyczerpujący, ponieważ w sytuacji, gdy osoba planująca utworzenie spółki występuje z wnioskiem o wydanie na rzecz przyszłej spółki interpretacji indywidualnej powinna wskazać (określić) tę przyszłą spółkę poprzez wskazanie podstawowych danych umożliwiających jej późniejszą identyfikację (w tym zakresie wystarczy podanie właściwego adresu oraz planowanej nazwy).

Wnioskodawca jest osobą zainteresowaną w uzyskaniu interpretacji indywidualnej. Osoby planujące utworzenie spółki (w sprawach związanych z przyszłą sytuacją tej spółki), jak również osoby trzecie odpowiedzialne za zobowiązania podatników (niezależnie od tego, czy interpretacja dotyczy ich obecnej, czy też przyszłej sytuacji), u których wystąpiła lub może wystąpić zaległość podatkowa, są uznawane jako osoby zainteresowane w uzyskaniu indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b o.p. Dodano należy, ze status zainteresowanego posiada podmiot, który chce uzyskać interpretację indywidualną w celu prawidłowej realizacji swoich praw i obowiązków w sferze prawa podatkowego. Innymi słowy, do uzyskania interpretacji indywidualnej legitymowany jest podmiot, dla którego określony stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe może rodzić konsekwencje w sferze stosunków podatkowo-prawnych. Przedmiotem interpretacji mogą być zatem takie sytuacje faktyczne, które dotyczą sfery odpowiedzialności podatkowej wnioskodawcy, obowiązku podatkowego lub zobowiązania podatkowego wnioskodawcy. Wyjątek od powyższej zasady przewiduje wyłącznie art. 14n § 1 o.p. Podkreślono, że skoro interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego może stanowić przyczynę sprawczą podjęcia przez podmiot ją otrzymujący określonych działań faktycznych lub prawnych, to ochrona podatnika wynikająca z tych działań, opartych na zaufaniu do organu wydającego interpretację musi być pełna. Zatem, by skutki wydania wnioskowanej interpretacji odnosiłyby się do nowej spółki i aby taka spółka korzystała z ochrony w przypadku zmiany interpretacji, niezbędne jest wskazanie danych identyfikacyjnych tej spółki.

Niewskazanie danych przyszłej spółki powoduje, że nie jest wiadomym jakiego podmiotu dotyczyłyby skutki podatkowe zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Tym samym organ pierwszej instancji prawidłowo ocenił, że nie byłby nim wnioskodawca, który nie pyta o swoje skutki podatkowe lecz o skutki podatkowe dla nowej spółki, którą zamierza utworzyć. W takim przypadku z gwarancyjno-ochronnej funkcji interpretacji indywidualnej powinna korzystać Nowa Spółka 1, która pozostaje podmiotem bliżej nieokreślonym, gdyż wnioskodawca nie potrafi na dzień złożenia wniosku i na dzień udzielenia odpowiedzi na wezwanie organu podać jej nazwy oraz siedziby.

Dodano, że z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że sam wnioskodawca nie jest zdecydowany czy utworzy nową spółkę, twierdzi bowiem, że"... albo utworzy Nową Spółkę 1 albo nabędzie udziały w Nowej Spółce 2". Przy czym jak podał Nowa Spółka 2 już istnieje. Zatem bezspornym jest, że opis zdarzenia przyszłego nie jest jednoznaczny i wyczerpujący.

Zdaniem organu w sytuacji, gdy osoba planująca utworzenie spółki występuje z wnioskiem o wydanie na rzecz przyszłej spółki interpretacji indywidualnej powinna wskazać (określić) tę przyszłą spółkę. Nie ulega bowiem wątpliwości, że organ uprawniony do wydawania oraz zmiany interpretacji indywidualnych musi znać planowaną siedzibę spółki (wraz z adresem umożliwiającym doręczanie pism) oraz planowaną nazwę (firmę) tej spółki odróżniającą ją od innych podmiotów. Przepis szczególny art. 14n § 1 pkt 1 o.p. nie ma bowiem zastosowania do wspólników nowo zakładanej spółki, którzy nie są faktycznymi adresatami interpretacji, gdyż nie ich obowiązków podatkowych ona dotyczy. W sytuacji, gdy planowanie założenia spółki jest na etapie uniemożliwiającym jej identyfikację, brak jest podstaw prawnych do wydania interpretacji indywidualnej. Samo bowiem wyrażenie woli utworzenia spółki nie stanowi okoliczności uprawdopodabniającej fakt, że dojdzie do realizacji opisywanego zdarzenia przyszłego. W takiej sytuacji ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w zakresie zdarzenia przyszłego sprowadzałyby się do potwierdzenia wystąpienia określonych skutków podatkowych zdarzenia przyszłego w odniesieniu do nieistniejącego podmiotu, który dopiero w przyszłości może (ale nie musi) zostać utworzony. Jego bowiem zachowania pod względem podatkowym dotyczy w istocie wniosek wnioskodawcy. W tych okolicznościach interpretacja przepisów prawa podatkowego nie byłaby skierowana do zindywidualizowanego podmiotu, a więc miałaby de facto charakter interpretacji ogólnej, której cechą charakterystyczną jest zastosowanie do każdego podmiotu znajdującego się w określonym abstrakcyjnie stanie prawnopodatkowym. Taka interpretacja zawierałaby merytoryczne rozstrzygnięcie bez jego adresata.

Powyższe postanowienie zaskarżył J. W., podtrzymując zarzuty podniesione w odwołaniu.

W uzasadnieniu podkreślił, że zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 14n § 1 pkt 1 o.p., jedynym warunkiem dla uzyskania interpretacji prawa podatkowego przez spółkę, która jeszcze nie istnieje w momencie padania wniosku o wydanie interpretacji, jest złożenie przez wspólnika planującego zawiązanie spółki wniosku o wydanie interpretacji. Nie ogranicza takiego uprawnienia jedynie do przypadku, gdy spółka, która będzie definitywnym adresatem interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, jest już w trakcie tworzenia, jak również przepis ten nie warunkuje w jakikolwiek sposób możliwości wydania interpretacji indywidualnej od wskazania przez wnioskodawcę adresu, czy firmy tej spółki. W konsekwencji organ w sposób bezzasadny oraz dowolny uzależnił uprawnienie skarżącego do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla Nowej Spółki 1 (tekst jedn.: spółki, której utworzenie jest rozważane przez skarżącego) od stopnia zaawansowania realizacji zamierzeń skarżącego dotyczących utworzenia Nowej Spółki 1 oraz od konieczności podania przez skarżącego adresu oraz firmy tejże spółki. Konsekwentnie organ naruszył również art. 14b § 3 o.p., poprzez bezzasadne uznanie, iż skarżący na skutek braku wskazania przez go adresu oraz firmy spółki, której zawiązanie jest planowane przez skarżącego, nie przedstawił wyczerpująco zdarzenia przyszłego, jak również art. 14g § 1 o.p., poprzez pozostawienie wniosku skarżącego bez rozpatrzenia na skutek bezpodstawnego uznania, iż nie spełnia on wymogów określonych w art. 14b § 3 o.p.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, zważył, co następuje:

Skarga okazała się uzasadniona, zaskarżona interpretacja narusza bowiem przepisy postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy.

Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy wymagało w pierwszej kolejności ustalenia, czy podmiot, planujący założenie spółki może wystąpić o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad opodatkowania przyszłej spółki.

Z regulacji art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) wynika, że zainteresowanym, jak ustawa nazywa stronę podatkowego postępowania interpretacyjnego, w rozumieniu powołanego przepisu jest ten, kto zwraca się o wydanie wymienionej interpretacji w jego indywidualnej sprawie. Wskazanie we wniosku owej indywidualnej sprawy stanowi niezbędny warunek do uznania konkretnego podmiotu za zainteresowanego, w znaczeniu przyjętym w przywołanym przepisie. Treść art. 14b § 2 o.p. wskazuje, że wniosek zainteresowanego może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Należy zatem przyjąć, że osoba zainteresowana, to każda osoba, która chce uzyskać interpretację przepisów prawa podatkowego w celu wyjaśnienia i/lub ułożenia swoich interesów w sferze prawa podatkowego.

Jednak analiza art. 14b § 1 i 2 o.p. nie jest wystarczająca dla wyjaśnienia, jakie podmioty mogą być uznane za "zainteresowane" wydaniem indywidualnej interpretacji.

Z art. 14n o.p. wynika bowiem, że wniosek o udzielenie interpretacji może złożyć również podmiot planujący utworzenie spółki.

Ze złożonego przez skarżącego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji wynika, że planuje on założenie spółki, a w konsekwencji uznać należy, że przysługiwało jej prawo do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Tak więc stanowisko wyrażane w zaskarżonym postanowieniu, że skarżącemu nie można uznać za podmiot zainteresowany wydaniem indywidualnej interpretacji jest nieprawidłowe i narusza przepisy art. 14b § 1 i 14n o.p., w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy, skutkowało bowiem pozostawieniem bez rozpoznania wniosku o udzielenie interpretacji.

Organ podatkowy nieprawidłowo także uznał, że wniosek złożony przez skarżącego winien zostać uzupełniony poprzez wskazanie spółki, to jest podanie danych, umożliwiających doręczenie ewentualnej zmiany interpretacji dokonanej w trybie art. 14e o.p.

Treść wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji określona została w art. 14b § 3 i 4 o.p., z których wynika, że składający wniosek o wydanie interpretacji zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, jak również do złożenia oświadczenia po rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięciach do jej istoty w decyzji albo postanowieni organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Uwzględniając treść powyższych przepisów rozważyć należy, czy organ mógł żądać od skarżącego wskazania danych przyszłej spółki, umożliwiających doręczenie jej ewentualnej zmienionej interpretacji.

Obowiązek wyczerpującego przedstawienie we wniosku zaistniałego lub przyszłego stanu faktycznego wynika z faktu, że w toku postępowania o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest prowadzone postępowanie dowodowe, mające na celu wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy. Wnioskujący o wydanie interpretacji jest więc obowiązany do przedstawienia stanu faktycznego w sposób na tyle szczegółowy i dokładny, by organ udzielający interpretacji mógł zrealizować obowiązki nałożone na niego na mocy art. 14c § 1 i 2 o.p. to jest przedstawić ocenę prawną stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny, a w razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy, by mógł wskazać prawidłowe stanowisko wraz z uzasadnieniem prawnym.

Wskazanie danych adresowych spółki, której utworzenie planuje wnioskodawca, co do zasady, nie jest elementem stanu faktycznego niezbędnym dla oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy. Okoliczność, że przyszła spółka będzie miała siedzibę w mieście A czy B pozostaje w większości przypadków bez wpływu na zakres jej praw i obowiązków podatkowych. Mogą wystąpić jednak sytuacje, w których kwestia siedziby przyszłej spółki może mieć znaczenie dla oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy. Sytuacja taka może przykładowo pojawić się w odniesieniu do niektórych kwestii związanych z podatkami i opłatami lokalnymi czy też w sytuacji (która zaistniała w niniejszej sprawie), w której przyszła spółka będzie miała siedzibę poza granicami Polski, a okoliczność ta może mieć znaczenie z uwagi na treść umów międzynarodowych regulujących zasady opodatkowania. W razie zaistnienia takiej sytuacji organ winien jednak wezwać wnioskującego nie do podania danych adresowych w sposób umożliwiających doręczenie ewentualnie zmienionej interpretacji, ale do uzupełnienia stanu faktycznego o podanie informacji mających znaczenie z punktu widzenia sytuacji podatkowej przyszłej spółki, np. do podania jej rezydencji podatkowej. W niniejszej sprawie taka sytuacja jednak, jak wynika z akt sprawy nie miała miejsca.

Jak już wyżej wskazano, z art. 14b § 3 i 4 o.p. nie wynika obowiązek wskazania danych teleadresowych przyszłej spółki. Istotnie, w art. 14n § 2 o.p. wskazano, że w razie zmiany interpretacji indywidualnej, pismo zawierające zmienioną interpretację doręcza się spółce wskazanej przez wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej. Z art. 14n § 2 o.p. nie wynika jednak, by obowiązek wskazania danych spółki w sposób umożliwiający kierowanie do niej korespondencji, powstawał już w momencie złożenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej. Obowiązek podania danych przyszłej spółki wiąże się z koniecznością doręczenia ewentualnej zmiany interpretacji, a nie interpretacji indywidualnej, a więc innej sprawy niż sprawa o wydanie interpretacji indywidualnej.

Sąd podkreśla w tym miejscu, że sprawa o wydanie interpretacji indywidualnej nie jest tożsama ze sprawą w przedmiocie zmiany interpretacji indywidualnej. Pierwsza toczyć się może wyłącznie w trybie wnioskowym (art. 14b § 1 o.p.), druga - w trybie działania z urzędu (art. 14e § 1 o.p.). Pierwsza - może być załatwiana w imieniu Ministra Finansów przez upoważnionego dyrektora izby skarbowej - art. 14b § 6 o.p w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), drugą - wydać może wyłącznie bezpośrednio Minister Finansów - art. 14e § 1 o.p, nie zaś upoważniony przez niego dyrektor izby skarbowej. Ponadto, warunkiem prowadzenia sprawy o zmianę interpretacji indywidualnej jest stwierdzenie jej nieprawidłowości, która ma umocowanie w szczególności w orzecznictwie sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dopiero więc w razie zaistnienia konieczności zmiany interpretacji indywidualnej organ podatkowy będzie mógł żądać od wnioskodawcy podania danych spółki w sposób umożliwiający doręczenie jej indywidualnej interpretacji.

Oznacza to, że na etapie postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej brak było podstaw do żądania wskazania przez wnioskodawcę danych adresowych przyszłej spółki, a w konsekwencji, nie zastosowanie się przez skarżącego tylko do tego elementu wezwania organ do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji nie mogło skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wobec powyższego uznać należy, że zaskarżone postanowienie narusza przepisy procesowe, to jest art. 169 § 1 o.p., w związku z art. 14h oraz 14n § 2 i 14b § 3 i 4 o.p. w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy.

Z uwagi na powyższe, stosownie do treści art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w związku z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Parawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), sąd uchylił zaskarżone postanowienie.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 200 i 205 p.p.s.a. mko

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.