I SA/Łd 889/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203087

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 lutego 2017 r. I SA/Łd 889/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Tarno.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku Nr (...), UNP: (...) w przedmiocie: odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 września 2016 r. M. J. reprezentowany przez fachowego pełnomocnika wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z (...) roku odmawiającą po wznowieniu postępowania uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r.

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł podatnik złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 886/16 referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi odmówił skarżącemu prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu sprzeciwu strony, utrzymał w mocy wskazane postanowienie.

Z uwagi na powyższe zarządzeniem z dnia 19 stycznia 2017 r. na adres profesjonalnego pełnomocnika skarżącego przesłano odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Odpis zarządzenia został doręczony w dniu 24 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Konsekwencje nieusunięcia w terminie braków fiskalnych skargi określa art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") stanowiąc, iż w takiej sytuacji sąd odrzuca skargę.

W rozpoznawanej sprawie, wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało przesłane na adres pełnomocnika skarżącej i zostało doręczone w dniu 24 stycznia 2017 r.

Termin do uiszczenia wpisu sądowego, stosownie do art. 220 § 1 zd. 2 p.p.s.a., wynosi 7 dni i liczony jest od dnia doręczenia wezwania. W niniejszej sprawie termin ten upłynął w dniu 31 stycznia 2017 r.

Mimo upływu wskazanego terminu, skarżący nie uregulował należności sądowej, do której został wezwany. Z uwagi na powyższy fakt, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.