Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278968

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 808/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia A. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Łd 808/12, w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi A. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał skarżącemu A. B. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata oraz odmówił prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Powyższe postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 3 grudnia 2012 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 60 akt sprawy).

Pismem z dnia 17 grudnia 2012 r. na powyższe postanowienie Sądu skarżący wniósł zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Wskazać należy, że do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej (art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.). Z kolei stosownie do art. 178 wskazanej ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

W przedmiotowej sprawie postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 listopada 2012 r. w przedmiocie prawa pomocy, doręczono skutecznie skarżącemu w dniu 3 grudnia 2012 r. Termin do wniesienia zażalenia upłynął zatem z dniem 10 grudnia 2012 r. Tym samym wniesienie przez skarżącego zażalenia w dniu 17 grudnia 2012 r. nastąpiło z uchybieniem 7 dniowego terminu do jego złożenia.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

mak

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.